Hoe een geldige arbeidsovereenkomst afsluiten?

Op deze pagina

  Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever, waarbij de werknemer zich tegenover de werkgever verbindt om tegen loon en onder gezag van de werkgever arbeid te verrichten

  Tussen de werkgever en de werknemer kan slechts een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst tot stand komen wanneer er is voldaan aan de geldigheidsvoorwaarden voor het sluiten van een overeenkomst. 

  In een aantal gevallen zullen de partijen ook welbepaalde vormvoorwaarden moeten naleven. 

  Bovendien zal men bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst steeds de regels inzake het taalgebruik in de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer in acht moeten nemen. 

  Geldigheidsvereisten  

  Een arbeidsovereenkomst moet - zoals elke andere overeenkomst - beantwoorden aan de geldigheidsvoorwaarden die in het burgerlijk recht zijn bepaald. Voor de geldige totstandkoming van een arbeidsovereenkomst is in beginsel dan ook vereist dat:

  • de partijen bekwaam zijn om een overeenkomst aan te gaan;
  • de partijen geldig hun toestemming geven;
  • de verbintenis een bepaald voorwerp als inhoud heeft;
  • de oorzaak van de verbintenis geoorloofd is. 

  Daarbij moet er ook rekening worden gehouden met de specifieke toepassingsregels die arbeidsrechtelijk worden bepaald.  

  Wordt er niet voldaan aan één van de geldigheidsvereisten, dan zou de nietigheid van de arbeidsovereenkomst kunnen worden ingeroepen.

  Vormvereisten 

  Principe

  Voor de geldigheid van een arbeidsovereenkomst is in beginsel geen geschrift vereist, waardoor het principieel dus mogelijk is om een arbeidsovereenkomst mondeling aan te gaan. In de praktijk wordt nochtans vaak een geschrift opgesteld. Dit is immers aangewezen om eventuele bewijsproblemen te vermijden.  

  In een aantal gevallen is een geschrift echter wel verplicht. 

  Als de partijen een arbeidsovereenkomst opstellen, dan hebben ze de keuze tussen een arbeidsovereenkomst in papieren of elektronische vorm

  Vereiste van een geschrift

  Bepaalde arbeidsovereenkomsten en/of bedingen van de arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk worden aangegaan. In deze gevallen zijn de partijen dus verplicht om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten.  

  Men kan aan de vereiste van een geschrift voldoen hetzij door een papieren overeenkomst op te stellen, hetzij door een elektronische arbeidsovereenkomst af te sluiten. 

  Bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst

  Bij ontstentenis van een geschrift kan het bewijs van de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst en de rechten en plichten van de partijen door getuigen worden geleverd. In dergelijk geval is het getuigenbewijs dus toegelaten en dit ongeacht de waarde van het geschil. 

  Het document of de documenten die de informatie over de arbeidsrelatie bevatten kunnen echter niet dienen als bewijs voor het bestaan van andere arbeidsvoorwaarden dan die welke zijn voorzien in de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de werkgever en de werknemer.  

  Voor arbeidsovereenkomsten en bedingen waarvoor een geschrift vereist is, is dit niet mogelijk. Deze overeenkomsten en bedingen kunnen immers niet bestaan zonder geschrift.

  Arbeidsovereenkomsten die niet geschreven moeten zijn, maar waarvoor wel een geschrift bestaat, zijn door dat geschrift bewezen. De inhoud ervan kan niet worden weerlegd door een getuigenbewijs.

  Taalvoorschriften 

  Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst moet men de regels inzake het taalgebruik in de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer in acht nemen.