Vrijwillige overuren

Op deze pagina

  Actueel voorziet de wet van 16 maart 1971 dat men overuren kan presteren: om het hoofd te bieden aan een buitengewone vermeerdering van werk of een geval van overmacht (onvoorziene noodzakelijkheid, voorgekomen of dreigend ongeval, dringende arbeid aan machines en materieel).

  Deze overuren kunnen slechts worden verricht indien de werkgever bepaalde formaliteiten verricht (voorafgaande toelating of informatieverstrekking). Zij laten toe de grenzen van de arbeidsduur te overschrijden met een maximum van 11 uren per dag en 50 uren per week.

  In principe geven deze uren aanleiding tot de betaling van overloon en tot de toekenning van inhaalrust om de gemiddelde arbeidsduur na te leven.

  Een nieuwe vorm van overuren, “vrijwillige overuren” genaamd, werd ingevoerd in de Arbeidswet van 16 maart 1971. Het nieuwe artikel 25bis laat de werknemer die wenst, toe om een quotum van overuren te presteren en op die manier zijn loon aan te vullen.

  Om zich vrijwillig aan te bieden voor deze overuren moet de werknemer, voorafgaandelijk aan het presteren van deze uren, een geschreven overeenkomst sluiten met zijn werkgever. Dat akkoord is zes maanden geldig en kan worden vernieuwd in de mate waarin de werknemer nog altijd wenst om deze overuren te presteren.

  Eenmaal het akkoord is gesloten, zal de werkgever aan de werknemer kunnen vragen om deze overuren te presteren wanneer nodig. Deze overuren moeten niet noodzakelijk worden gemotiveerd door een buitengewone vermeerdering van werk of een geval van overmacht en voor de toepassing ervan moet geen specifieke procedure worden gevoerd zoals het geval is voor de overige overuren. De maximale grens van 11 uren per dag en 50 uren per week zal niet kunnen worden overschreden. 

  De werknemer zal per kalenderjaar tot 100 vrijwillige overuren kunnen presteren die aanleiding geven tot de betaling van overloon, 50% voor de uren gepresteerd in de week en 100% voor de uren gepresteerd op zondagen en feestdagen, maar zij zullen geen aanleiding geven tot inhaalrust.  

  Het quotum van 100 overuren zal kunnen worden verhoogd door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst die algemeen verbindend werd verklaard door een koninklijk besluit. De verhoging is echter beperkt tot 360 uren per kalenderjaar.

   

  Inwerkingtreding : 1 februari 2017 

  Bron : Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art. 4 en 7.