Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Op deze pagina

  Algemeen

  Uitzendarbeid is in België enkel toegestaan voor de uitvoering van tijdelijke arbeid.

  Op de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid zijn daarom de bepalingen van toepassing met betrekking tot de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid.  Concreet betekent dit dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt gesloten in de vorm van hetzij een overeenkomst voor een bepaalde tijd, hetzij een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk, hetzij een overeenkomst ter vervanging van een vaste werknemer, en dit onder de bij de Uitzendarbeidswet gestelde voorwaarden.

  Tot op heden is het uitgesloten om uitzendarbeid te laten verrichten op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  De enige uitzondering hierop betreft de vervanging van een vaste werknemer door een uitzendkracht op grond van een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  De nieuwe wet werkbaar en wendbaar werk heeft nu een algemeen juridisch kader gecreëerd dat het mogelijk maakt voor een uitzendbureau om een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten met een uitzendkracht. Daartoe heeft de wet werkbaar en wendbaar werk een nieuw artikel 8ter ingevoegd in de Uitzendarbeidswet van 24 juli 1987.

  Van deze nieuwe mogelijkheid zal evenwel niet onmiddellijk gebruik kunnen worden gemaakt.  Daarvoor moeten eerst nog de nodige algemeen verbindend verklaarde cao’s worden afgesloten in de schoot van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322). 

  Artikel 8ter van de Uitzendarbeidswet : de uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  Het nieuwe artikel 8ter van de Uitzendarbeidswet zal het mogelijk maken dat een uitzendbureau en een uitzendkracht een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afsluiten.  In het kader van die uitzendarbeidsovereenkomst zal de uitzendkracht verschillende opeenvolgende uitzendopdrachten kunnen uitvoeren bij één of meerdere gebruikers.  Hierdoor zullen de partijen niet telkenmale opnieuw een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moeten afsluiten voor iedere afzonderlijke uitzendopdracht die de uitzendkracht verricht.

  Iedere uitzendopdracht die binnen het kader van dergelijke uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt uitgevoerd, blijft evenwel onderworpen aan alle regels m.b.t. de tijdelijke arbeid.  Dat betekent dus dat elke uitzendopdracht die in het kader van die arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd alleen maar mogelijk is voor de uitvoering van een tijdelijke arbeid, zoals omschreven door de wet.

  De nieuwe maatregel heeft dus niet tot gevolg dat een uitzendopdracht bij een gebruiker voortaan voor onbepaalde duur kan worden uitgevoerd.  De uitzendarbeid bij een gebruiker blijft tijdelijk van aard.  Het is enkel de arbeidsovereenkomst die tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht wordt afgesloten, die voor onbepaalde tijd kan worden aangegaan. 

  Vormvoorwaarden:  inhoud van de uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet schriftelijk of elektronisch worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt van het uitzendbureau.  Deze overeenkomst moet verplicht de algemene contractuele voorwaarden vastleggen m.b.t. de uitzendopdrachten die de uitzendkracht in uitvoering van die overeenkomst kan uitvoeren.  Met name zullen de partijen in hun arbeidsovereenkomst moeten regelen:

  •  voor welke betrekkingen de uitzendkracht kan worden ingezet (voor welke soort functies kan de uitzendkracht worden uitgezonden naar gebruikers);
     
  • wat de arbeidsduur is van de uitzendkracht (op welke dagen en uren kan de uitzendkracht worden uitgezonden naar gebruikers, bv. is de uitzendkracht beschikbaar voor het uitvoeren van nachtarbeid of zondagsarbeid bij gebruikers waar dat wettelijk mogelijk is, of werkt hij enkel overdag tijdens gewone weekdagen);
     
  •  wat het geografisch gebied is waarbinnen de uitzendkracht kan worden uitgezonden (wat is de perimeter waarbinnen de uitzendopdrachten worden uitgevoerd);
     
  • op welke manier de uitzendkracht door het uitzendbureau zal worden verwittigd van een aankomende uitzendopdracht en op welke wijze de uitzendkracht zich ter beschikking moet houden tijdens periodes zonder uitzendopdracht.

  Bij iedere uitzendopdracht die wordt uitgevoerd in het raam van een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet het uitzendbureau aan de uitzendkracht een zendingsbrief overhandigen.  Dit moet gebeuren uiterlijk bij de aanvang van de uitzendopdracht.  De zendingsbrief moet alle vermeldingen bevatten die normaal in de arbeidsovereenkomst moeten worden opgenomen, indien de partijen voor elke uitzendopdracht een afzonderlijke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid zouden afsluiten.

  Arbeidsvoorwaarden en verloning

  Tijdens de uitzendopdracht blijven alle reeds bestaande wettelijke en reglementaire regels in verband met uitzendarbeid van toepassing.  Dit betekent dus dat de werknemer bij iedere uitzendopdracht recht heeft op hetzelfde loon als datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien hij voor de betrokken functie als vast werknemer door de gebruiker zou in dienst zijn genomen. Op het vlak van arbeidstijdregeling (werkrooster, overurenregeling, enz…) geldt dezelfde regeling als die welke bij de gebruiker van toepassing is in de personeelscategorie waarin de uitzendkracht wordt tewerkgesteld.

  Bij een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan het gebeuren dat tussen de opeenvolgende uitzendopdrachten zich periodes van onderbreking voordoen, tijdens dewelke de uitzendkracht niet wordt tewerkgesteld bij een gebruiker.  Deze periodes worden “periodes zonder uitzendopdracht genoemd”.  Zij kunnen door het uitzendbureau eventueel worden gebruikt om de uitzendkracht een bepaalde vorming te laten volgen (onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst).

  Op het vlak van verloning geldt tijdens periodes zonder uitzendopdracht een regeling waarbij het uitzendbureau aan de uitzendkracht een gewaarborgd loon moet uitbetalen.  Het uitzendbureau kan de uitzendkracht tijdens deze periodes niet op tijdelijke werkloosheid plaatsen.  De verplichting blijft aldus bij het uitzendbureau om tijdens deze periodes aan de uitzendkracht een minimum gewaarborgd uurloon uit te betalen.  Het bedrag van dit minimum gewaarborgd uurloon moet worden vastgesteld bij een algemeen verbindend verklaarde cao, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322).

  Regeling inzake beëindiging van de uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  Wat de beëindiging betreft van een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gelden dezelfde regels als voor de voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomsten. Een algemeen verbindend verklaarde cao kan echter afwijkingen bepalen van de algemene regels inzake opzegging.  Zo bv. zou een cao kunnen bepalen dat de uitzendkracht geen opzeggingstermijn moet presteren wanneer hij na zijn uitzendopdracht onmiddellijk vast in dienst wordt genomen door de gebruiker.
    

  Inwerkingtreding: 1 februari 2017 

  Evenwel zal men (voorlopig) nog geen gebruik kunnen maken van dit artikel 8ter.  Daarvoor moeten eerst nog de benodigde algemeen verbindend verklaarde cao’s worden afgesloten in de schoot van het Paritair comité voor de uitzendarbeid (PC 322). 

  Bron: wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art.32.