Flexibele uurregelingen

Op deze pagina

  De flexibele uurregelingen laat de werkgever toe om de arbeidsduur en de uurroosters te kiezen in functie van de fluctuerende noden van zijn onderneming. 

  Buiten het normale uurrooster dat 8 uren per dag en 40 uren per week niet overschrijdt, kan voorzien worden in alternatieve roosters: piekroosters voor periodes van toegenomen activiteit en dalroosters voor kalmere periodes.

  De variabiliteit van de arbeidsduur blijft beperkt; de dagroosters kunnen slechts ten belope van 2 uren in meer of in min verschillen van het normale uurrooster, met een maximum van 9 uren per dag; de weekroosters kunnen slechts ten belopen van 5 uren in meer of in min verschillen van het normale uurrooster, met een maximum van 45 uren per week.  

  De normale wekelijkse arbeidsduur moet op gemiddelde wijze worden gerespecteerd over een referteperiode van maximum 12 maanden. Deze normale arbeidsduur is dus maximum 40 indien de duur van de referteperiode korter is dan 12 maanden, en is 38 uren indien de referteperiode een jaar bedraagt. Deze normale arbeidsduur kan korter zijn dan deze maxima indien de wekelijkse arbeidsduur werd verkort door een collectieve arbeidsovereenkomst.

  Om een flexibele uurregeling te kunnen toepassen, moet de werkgever toepassing maken van ofwel een collectieve arbeidsovereenkomst die werd gesloten in het paritair orgaan waaronder hij ressorteert ofwel een collectieve arbeidsovereenkomst die hijzelf op het niveau van de onderneming heeft gesloten, ofwel, bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst, van het arbeidsreglement dat hij hiertoe heeft aangepast.

  Om zijn flexibele uurregeling toe te passen, zal de werkgever de uurroosters moeten aanplakken die van toepassing zijn (het normale uurrooster of de alternatieve piek- of dalroosters) ten minste 7 dagen op voorhand op een zichtbare en toegankelijke plaats in de lokalen van zijn onderneming. 

  De nieuwe wet uniformiseert nu de duur van de referteperiode die altijd verplicht een jaar zal bedragen, waardoor de na te leven gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 38 uur bedraagt behoudens indien een lagere wekelijkse arbeidsduur werd voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst.     

   

  Inwerkingtreding : 1 februari 2017

  Bron : Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art. 2 en 3.