Uitbreiding van het plus minus conto

Op deze pagina

  Het plus minus conto-systeem dat tot voor de inwerkingtreding van de wet van … alleen van toepassing was op de automobielindustrie, wordt voortaan uitgebreid tot alle ondernemingen binnen de privé-sector.    

  De bedoeling van het stelsel plus minus conto is een grotere arbeidsflexibiliteit mogelijk te maken binnen de sectoren die onder grote druk staan van internationale concurrentie en waar de nood aan variabiliteit zich verspreid over een periode langer dan een jaar.

  De ondernemingen die het plus minus conto-systeem willen toepassen moeten aantonen dat zij op cumulatieve wijze voldoen aan de volgende voorwaarden :

  • behoren tot een sector gekenmerkt door een sterke internationale concurrentie;
  • onderworpen zijn aan langdurige productie- of ontwikkelingscycli die over meerdere jaren lopen;
  • geconfronteerd worden met de noodzaak om een sterke stijging of daling van de vraag naar een nieuw ontwikkeld product of nieuw ontwikkelde dienst op te vangen.

  De procedure van inwerkingstelling werd niet gewijzigd. Er moet een procedure, bestaande uit twee fases worden gevolgd:

  • Sectorale fase: sluiten van een sectorale CAO die algemeen verbindend wordt verklaard bij koninklijk besluit en waarin het bestaan van de door de wet voorziene criteria wordt verantwoord; de ingeroepen motieven moeten erkend zijn door de Minister van Werk na positief en unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad.
  • Fase op het niveau van de onderneming: sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met alle representatieve organisaties binnen de vakbondsafvaardiging of bij gebreke daaraan binnen het paritair comité.

  In het kader van het stelsel plus minus conto zal er kunnen worden afgeweken van de normale arbeidsduurgrenzen zonder evenwel 10 uren per dag en 48 uren per week te mogen overschrijden. De referteperiode waarbinnen de arbeidsduur moet worden gerespecteerd zal langer kunnen zijn dan 1 jaar met en maximum evenwel van 6 jaar.

   

  Inwerkingtreding : 1 februari 2017.

  Invoering: noodzaak van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair orgaan en bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.

  Bron : Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art. 29 tot 31.