Deeltijdse arbeid - algemeen

Op deze pagina

  Het juridisch kader van de deeltijdse arbeid voorziet in formaliteiten om de rechten van de deeltijdse werknemers te vrijwaren, hun arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te beschermen en de controle tegen mogelijke misbruiken te waarborgen.

  De wet werkbaar en wendbaar werk vereenvoudigt en moderniseert een aantal van deze formaliteiten met het oog op de verlichting van de administratieve lasten van de werkgevers.

  De krachtlijnen van de deeltijdse arbeid blijven evenwel behouden. Er wordt met andere woorden geen afbreuk gedaan aan de rechten en bescherming van de deeltijdse werknemers, noch geraakt aan de garanties tegen mogelijke misbruiken en de controlemiddelen in de strijd tegen de sociale fraude.

  Gelijktijdig met deze wijzigingen zal ook het recht op overloon voor de bijkomende prestaties van deeltijdse werknemers worden aangepast, dat via een koninklijk besluit wordt geregeld.

  De bepalingen van de wet werkbaar en wendbaar werk inzake de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid treden in werking op 1 oktober 2017. Voor de werkgevers die vóór deze datum al deeltijdse werknemers met variabele werkroosters in dienst hebben, is er wel een overgangsperiode van zes maanden.

  Hierna kunt u meer informatie terugvinden over enerzijds de (wijzigingen aan de) formaliteiten van de deeltijdse arbeid die bij toepassing van een vast werkrooster of een variabel werkrooster en op het vlak van de bekendmaking van de werkroosters en het toezicht op de afwijkingen op de werkroosters moeten worden nageleefd en anderzijds de wijzigingen met betrekking tot het overloon voor bijkomende prestaties van deeltijdse werknemers.

   

  Inwerkingtreding : 1 oktober 2017 

  Overgangsperiode: werkgevers die voordien al deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster tewerkstellen, moeten binnen de zes maanden te rekenen vanaf 2 oktober 2017 de nodige aanpassingen aan hun arbeidsreglement doen. In de tussentijd blijven voor hen de oude regels gelden. 

  Bronnen:  

  • Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werkart. 56 tot 67 ; 
  • Koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk (B.S. 5 april 2017)