Au pair-jongeren in België

Op deze pagina

  Voorstelling

  Om in België als au pair te mogen verblijven moeten buitenlandse jongeren over een geldige arbeidskaart beschikken. Die voorwaarde geldt niet voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland.

  De Belgische gastgezinnen moeten een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B aanvragen als ze een au pair-jongere in hun gezin willen opnemen. Op basis van die arbeidsvergunning kan de jongere een visum aanvragen.

  Het visum

  Onderdanen van alle landen buiten de Europese Unie, IJsland, Monaco, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland die langer dan drie maanden in België willen blijven, zijn onderworpen aan de visumplicht. Ze moeten voorafgaandelijk en uitdrukkelijk een visum aanvragen en hebben gekregen in de vorm van een bijzonder soort visum (de machtiging voor voorlopig verblijf): het Schengen-visum type D. De aanvraag moet gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire posten in het land waar de visumaanvrager woont.

  De vreemdeling die naar België wil komen als au pair-jongere dient in het bezit te zijn van een reisdocument (paspoort) dat minstens een jaar geldig is, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag over de laatste vijf jaar, een geneeskundig getuigschrift te verkrijgen bij een door de ambassade erkende geneesheer en een arbeidsvergunning. Die arbeidsvergunning moet aangevraagd worden door het Belgisch gastgezin en wordt afgeleverd samen met de arbeidskaart B. Bovendien moet de aanvraag tijdig worden ingediend om een eventueel onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken mogelijk te maken.

  De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B

  De aanvraag van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B moet gebeuren door het gastgezin dat een au pair-jongere van vreemde nationaliteit wil tewerkstellen bij de territoriaal bevoegde migratiedienst, waar de aanvraag behandeld wordt. De aanvraagformulieren moeten vergezeld worden van een geneeskundig getuigschrift en een arbeidsovereenkomst.

  De toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

  • de au pair-jongere en het gastgezin moeten aan de volgende voorwaarden voldoen;
  • het gastgezin heeft geen geldige arbeidsvergunning voor een andere au pair-jongere;
  • de geldigheidsduur van de arbeidsvergunning en van de arbeidskaart betreffende de au pair-jongere mag één jaar niet overschrijden;
  • de arbeidsvergunning en de arbeidskaart met betrekking tot de au pair-jongere mogen slechts eenmaal worden vernieuwd voor zover de plaatsingsperiode geen volledig jaar overschrijdt;
  • een wijziging van gastgezin is slechts eenmaal mogelijk voor zover de totale duur van plaatsing van de au pair-jongere nog geen volledig jaar overschrijdt en indien aan alle andere toekenningsvoorwaarden voldaan is.

  Na goedkeuring van de bevoegde migratiedienst wordt de arbeidskaart afgeleverd aan het gastgezin door tussenkomst van het gemeentebestuur van de verblijfplaats van het gezin. De bedoeling is dat zij het op hun beurt bezorgen aan de au pair-jongere.

  De weigering van de arbeidsvergunning wordt per aangetekende brief aan het gastgezin betekend. In dat geval kan, binnen een maand na de dag van ontvangst van weigering, een beroep ingediend worden bij de bevoegde gewestminister.

  De voorwaarden

  Onder au pair-jongere verstaat men de jongere die tijdelijk in een gastgezin wordt opgenomen waar hij kost en inwoning geniet in ruil voor lichte dagdagelijkse huishoudelijke taken, om zijn taalkennis te vervolmaken en zijn algemene ontwikkeling te verruimen door een betere kennis van het land te verwerven door deel te nemen aan het gezinsleven van het gastgezin.

  De au pair-jongere moet:

  • tenminste achttien jaar en nog geen zesentwintig jaar oud zijn op de datum van toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart;
  • zich ertoe verbinden in België geen dienstbetrekking uit te voeren gedurende de au pair-plaatsing;
  • over een titel beschikken die hem in het land van herkomst recht op toegang geeft tot het hoger onderwijs of het bewijs leveren dat hij minstens tot de leeftijd van 17 jaar onderwijs gevolgd heeft;
  • een basiskennis hebben van de omgangstaal van het gastgezin of de verbintenis aangaan deze basiskennis onmiddellijk na aankomst in België te verwerven via het volgen van een intensieve taalcursus;
  • gedurende de au pair-plaatsing cursussen volgen in een erkende instelling, erkend of gesubsidieerd door één van de Gemeenschappen of bepaald door de Gewestminister die de tewerkstelling onder zijn bevoegdheid heeft, en die de gewesttaal of -talen onderwijst waarvan hij de kennis komt vervolmaken door trimestrieel een bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat hij regelmatig deze lessen volgt;
  • nog geen arbeidskaart hebben verkregen in België.

  Het gastgezin moet:

  • de au pair-jongere een persoonlijke kamer ter beschikking stellen en hem de vrije toegang tot de woning verzekeren;
  • ten gunste van de au pair-jongere een verzekering gesloten hebben voor het waarborgen van de risico's inzake de medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten in geval van ziekte of ongeval;
  • de au pair-jongere minstens over een volledige vrije dag per week laten beschikken en alle mogelijkheid geven deel te nemen aan de oefening van zijn eredienst of van zijn levensbeschouwingen;
  • de au pair-jongere maandelijks, per overschrijving op zijn bankrekening, een bedrag als zakgeld uitkeren van ten minste 450 €;
  • onder zijn leden minstens één kind tellen dat geen 13 jaar oud is bij de aanvang van de periode van verblijf van de au pair-jongere;
  • voor de kinderen die de leeftijd van zes jaar niet bereiken, het bewijs voorleggen dat, voor de periode die overeenkomt met de maximale duur van het verblijf van de au pair-jongere of voor de periode tot het jongste kind de leeftijd van zes jaar bereikt, overdag in hun opvang werd voorzien;
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen voor alle gezinsleden die meerderjarig zijn bij de aanvang van de periode van verblijf van de au pair-jongere;
  • zich er toe verbinden een verzekering af te sluiten voor de eventuele voortijdige repatriëring van de au pair-jongere veroorzaakt door ziekte of ongeval, alsook er zich toe verbinden de kosten te betalen die voor de Staat eventueel voortvloeien uit het verblijf van de au pair-jongere of zijn repatriëring;
  • zich akkoord verklaren de toezichthoudende ambtenaren toegang te verlenen tot de woning.

  De deelneming van de au pair-jongere aan de dagdagelijkse taken, de kinderoppas inbegrepen, mag niet meer dan vier uur per dag en twintig uur per week bedragen. Die taken mogen niet het hoofddoel van het verblijf uitmaken.

  Bij niet-naleving van de voorwaarden wordt de au pair-jongere ten opzichte van het gastgezin beschouwd als te zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor dienstboden.

  Praktische formaliteiten

  Er zijn een aantal organisaties die gastgezinnen in contact brengen met au pair-jongeren. De adressen van au pair-organisaties zijn ook terug te vinden in de Gouden Gids onder de rubriek 7286 en op internet.

  In elk land zijn er wel organisaties die au pair-jongeren in contact brengen met gastgezinnen. Om als buitenlandse jongere een Belgisch gastgezin te vinden, neemt u dan ook best contact op met een organisatie in uw land.