Loonfiche

Op deze pagina

  Afgifte van een loonafrekening

  De werkgever is verplicht om aan de werknemer een loonafrekening te overhandigen (= een soort uittreksel van de individuele rekening, gewoonlijk de loonfiche genoemd) opdat deze laatste zou kunnen nagaan hoe zijn loon juist berekend werd, en welke inhoudingen er op zijn loon gedaan werden. Deze afrekening moet bij elke definitieve loonbetaling overhandigd worden overeenkomstig artikel 15 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. 

  Inhoud

  De vermeldingen die op elke loonfiche moeten voorkomen, worden door elke paritair comité afzonderlijk vastgelegd ( zie tabel in bijlage ). Bij ontstentenis van enige bepaling, zijn het de vermeldingen die moeten voorkomen zoals die bepaald werden in het koninklijk besluit van 27 september 1966 (Belgisch Staatsblad van 11 oktober 1966) :

  1. naam en adres van de werkgever;

  2. naam en beginletter van de voornaam van de werknemer;

  3. inschrijvingsnummer van de werknemer bij de werkgever;

  4. periode waarop de afrekening betrekking heeft;

  5. omvang van de prestaties (uren, dagen, maanden, aantal stuks, enz.);

  6. basisloon, welke ook de eenheid zij die gebruikt wordt om het vast te stellen (uur-, maand-, stuk-, prestatieloon, enz.);

  7 a) in speciën verschuldigde sommen:

  • voor gepresteerde arbeid (5 X 6);
  • als toeslag voor overuren;
  • voor feestdagen en inhaalrustdagen;
  • ingevolge wettelijke en conventionele verplichtingen tot behoud van het loon tijdens de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst;
  • als premiën, enz.;

  7 b) voordelen in natura

         Alleen de sommen verschuldigd als premiën, enz., alsmede de voordelen in natura mogen onder en dezelfde benaming gegroepeerd worden voor zover dit de duidelijkheid niet schaadt;

  7 c) totaal brutoloon (7a + 7b);

  8. inhoudingen voor de sociale zekerheid;

  9. bedragen vrijgesteld van inhoudingen voor de sociale zekerheid;

  10. belastbaar bedrag ((7 + 9) - 8);

  11. bedrag van de bedrijfsvoorheffing (belastingwetgeving);

  12. bedragen vrijgesteld van belastingen;

  13. netto toegekende som ((10 + 12) - 11);

  14. af te trekken bedragen (voorschotten, voordelen in natura, boeten, overdracht van en beslag op loon, enz.), zo nodig in bijlage gedetailleerd te vermelden;

  15. in speciën te betalen netto-bedrag.

  Motivering van de betaling

  Wanneer de betaling van hand tot hand gebeurt, kan de loonafrekening  dienst doen als kwijting, voor zover ze door de werknemer ondertekend werd "voor voldaan".

  Lijst van beslissingen van paritaire comités inzake de loonafrekening
  (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit)

   

  Lijst van beslissingen van paritaire comités inzake de loonafrekening (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit)
  Koninklijk Besluit  Belgisch Staatsblad  Beslissing  Paritair Comité 
   22/04/1966 29/04/1966   13/01/1966 Gezondheidsdiensten
   22/04/1966 06/05/1966  27/09/1965  Vlasbereiding
   28/04/1966 13/05/1966   23/12/1965 Meester-kleermakers en -kleermaaksters
   04/05/1966 13/05/1966  21/12/1965  Bedrijf der grint-en zandgroeven geëxploiteerd in openlucht in de provincies Limburg, Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlanderen
   09/05/1966 18/05/1966  01/02/1966  Tuinbouwbedrijf
   02/06/1966 11/06/1966  10/01/1966  Verzekeringswezen 
   02/06/1966 22/06/1966  27/01/1966 Bedienden uit de scheikundige nijverheid
   02/06/1966 06/07/1966  21/12/1965  Binnenscheepvaart
   14/06/1966 25/06/1966  27/01/1966  Ondernemingen voor buitenlandse  handel en maritieme kantoren 
   22/06/1966 05/07/1966 31/01/1966  Steenbakkerij
   13/07/1966 17/08/1966  01/04/1966  Bedrijf der hardsteengroeven en groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
   13/07/1966 18/08/1966  22/04/1966  Scheepsherstellingsbedrijf
   13/07/1966 27/08/1966  23/12/1965  Koopvaardij
   13/07/1966 07/09/1966  17/02/1966  Bedrijf der zandsteen- en kwartsietgroeven in de provincie Luik
   15/07/1966 27/08/1966  01/02/1966  Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
   26/08/1966 21/09/1966  20/10/1965 & 21/04/1966  Diamant
   09/09/1966 21/09/1966 02/03/1966  Houtnijverheid
   12/12/1966 17/12/1966  12/04/1966  Filmnijverheid
   12/12/1966 20/12/1966  10/03/1966  Metaal-, machine- en elektrische bouw
   16/12/1966 28/12/1966  25/10/1966 (CCT)  Apotheken
   16/12/1966 28/12/1966  21/01/1966  Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers
   22/12/1966 31/12/1966  25/08/1966  Bedienden uit de onafhankelijke cokesfabrieken on ondernemingen van synthetische produkten
   24/12/1966 31/12/1966  02/12/1966 (CCT)  Mijnen