Maaltijdcheques

Op deze pagina

  Wat is een maaltijdcheque?

  Het betreft een elektronische cheque die gebruikt kan worden voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding.

  Maaltijdcheques worden uitgegeven door privé-ondernemingen, niet door de overheid.

  Momenteel zijn er vier uitgiftemaatschappijen: Edenred, Monizze, Pluxee en G.O.T. CONNECTION.

  Werkgevers die maaltijdcheques willen toekennen aan hun werknemers moeten deze bestellen bij deze ondernemingen.

  Maaltijdcheques worden beschouwd als een voordeel dat vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen indien de voorwaarden bepaald in artikel 19bis van het Koninklijk besluit van 28 november 1969 en artikel 38/1, §2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden nageleefd.

  Waar kunnen maaltijdcheques gebruikt worden?

  De handelaars zijn niet verplicht om maaltijdcheques als betaalmiddel te aanvaarden.

  Het betreft een vrijwillige keuze.

  Handelaars die maaltijdcheques wensen te aanvaarden, moeten aangesloten zijn bij de ondernemingen die maaltijdcheques uitgeven, Edenred, Monizze, Pluxee of G.O.T. CONNECTION.

  De lijsten van aangesloten handelaars kunnen geraadpleegd worden op de website van de uitgiftemaatschappijen: Edenred, Monizze en Pluxee.

  Bovendien brengen de deelnemende handelaars een zelfklever op hun winkelraam aan, om aan te geven dat ze maaltijdcheques aanvaarden.

  Wie heeft recht op maaltijdcheques?

  Een werknemer recht heeft op maaltijdcheques in de volgende hypotheses:

  • Zijn werkgever is gebonden door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die de toekenning van maaltijdcheques regelt, gesloten in het paritair comité waaronder hij ressorteert.

  • Zijn werkgever heeft een ondernemingscao gesloten, op grond waarvan maaltijdcheques worden toegekend aan zijn werknemers.

   In ondernemingen waar geen syndicale afvaardiging bestaat, of wanneer het om een personeelscategorie gaat waarvoor het niet de gewoonte is dat er een dergelijke overeenkomst wordt gesloten, kan de toekenning van maaltijdcheques voorzien worden in een individuele overeenkomst.

  Reactivering van vervallen maaltijdcheques

  De geldigheidsduur van maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst.

  Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om de maaltijdcheques tijdig te gebruiken. 

  Binnen drie maanden na de vervaldatum van de maaltijdcheques kan de werknemer echter bij de uitgever van de maaltijdcheques een eenmalige aanvraag doen tot reactivering. De eerste reactiveringsaanvraag van de werknemer is gratis ongeacht het aantal maaltijdcheques waarvoor de activering wordt gevraagd. Eventuele latere aanvragen om reactivering kunnen worden onderworpen, ongeacht het aantal maaltijdcheques waarop de aanvraag betrekking heeft, aan de betaling van een maximumbedrag van 5 euro ten laste van de werknemer tenzij de werknemer overmacht kan aantonen.

  Opgelet: Gereactiveerde maaltijdcheques hebben een geldigheidsduur van drie maanden. 

  Voor vragen hieromtrent alsook voor vragen met betrekking tot de eventuele recuperatie of blokkering van verloren of gestolen maaltijdchequeskaarten dient de werknemer contact op te nemen met de betrokken uitgiftemaatschappij.

  Wat is het toegekende bedrag?

  De werkgever en de werknemer komen tussen in het bedrag van de maaltijdcheque.

  De tussenkomst van de werkgever bedraagt maximaal 6,91 € per maaltijdcheque.

  De tussenkomst van de werknemer bedraagt ten minste 1,09 € per maaltijdcheque.

  De concrete waarde van een maaltijdcheque wordt vastgelegd in de betrokken overeenkomst die de toekenning van de maaltijdcheques regelt.

  Hoe wordt het aantal maaltijdcheques berekend?

  Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer normale werkelijke arbeid verricht.

  De ondernemingen die gelijktijdig verschillende arbeidsregimes toepassen kunnen dat aantal berekenen door het aantal uren dat de werknemer werkelijk gepresteerd heeft te delen door het normaal aantal uren van de referentiepersoon per dag.

  De ondernemingen die deze berekeningswijze wensen toe te passen moeten deze voorzien bij cao of, bij gebreke aan ondernemingsraad (O.R.), comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) en vakbondsafvaardiging, in het arbeidsreglement.

  Hoe worden de maaltijdcheques toegekend?

  De elektronische maaltijdcheques worden iedere maand, in één of meer keren, gecrediteerd op de maaltijdchequerekening van de werknemer in functie van het aantal dagen van die maand waarop de werknemer vermoedelijk prestaties zal verrichten.

  De elektronische maaltijdcheques worden geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het moment waarop diens maaltijdchequerekening wordt gecrediteerd.

  Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop de werknemer tijdens het kwartaal effectieve prestaties heeft verricht.

  Zijn maaltijdcheques onderworpen aan RSZ bijdragen en belastingen?

  Indien de volgende voorwaarden vervuld zijn, vormen de maaltijdcheques een voordeel dat vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen:

  • De maaltijdcheques mogen niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij.

   Maaltijdcheques kunnen echter wel worden verleend ter vervanging of ter omzetting van ecocheques die niet bijdrageplichtig zijn voor de sociale zekerheid.

  • De toekenning van maaltijdcheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak.

   Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst. Deze overeenkomst moet schriftelijk zijn en het bedrag van de maaltijdcheque mag niet hoger zijn dan dat toegekend bij collectieve arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming, die de hoogste nominale waarde van de maaltijdcheque bepaalt.

  • Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal werkelijke arbeidsdagen. De ondernemingen die gelijktijdig verschillende arbeidsregimes toepassen kunnen dat aantal berekenen door het aantal uren dat de werknemer werkelijk gepresteerd heeft te delen door het normaal aantal uren van de referentiepersoon per dag. De ondernemingen die deze berekeningswijze wensen toe te passen moeten deze voorzien bij cao of, bij gebreke aan O.R., C.P.B.W. en vakbondsafvaardiging, in het arbeidsreglement.

  • Ze moeten op naam van de werknemer worden overhandigd.

  • De elektronische maaltijdcheque heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden, te rekenen vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst. Hij mag enkel worden gebruikt ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbuiksklare voeding.

  • De tussenkomst van de werkgever mag niet meer bedragen dan 6,91 EUR.

  • De tussenkomst van de werknemer moet minimum 1,09 EUR bedragen.

  • De elektronische maaltijdcheques kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een uitgever gezamenlijk erkend door de Minister bevoegd voor Sociale zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor Economische zaken.

  • Het gebruik van de elektronische maaltijdcheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning van de elektronische maaltijdcheques geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst. In ieder geval kan de kost van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies de nominale waarde van één elektronische maaltijdcheque niet overschrijden.

  Welke formaliteiten moeten er vervuld worden door de werkgever die maaltijdcheques wensen toe te kennen en wat is de kostprijs?

  De werkgever die maaltijdcheques wenst toe te kennen moet zich aansluiten bij één van de ondernemingen die maaltijdcheques uitgeven, Edenred, Monizze, Pluxee of G.O.T. CONNECTION, zodat hij bij één van deze cheques zal kunnen bestellen.

  De door deze ondernemingen geleverde prestaties (uitgifte van de elektronische maaltijdchequekaarten, verzending, enz.) zijn betalend.

  Het te betalen bedrag kan variëren in functie van het belang van de bestelling.