Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer

Op deze pagina

  Voorstelling

  In uitvoering van het IPA 2019-2020 werd de cao nr. 19octies van 20 februari 2009 vervangen door de cao nr. 19/9 van 23 april 2019, die in werking is getreden op 1 juli 2019. De cao nr. 19/9 heeft een suppletief karakter. De sectoren kunnen ervan afwijken en bij sectoralecao een gunstigere werkgeverstussenkomst voorzien.

  Tussenkomst in de kosten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer per trein

  De tussenkomst van de werkgever in de prijs is verplicht ongeacht de afgelegde afstand.

  De werkgeversbijdragen die oorspronkelijk werden opgenomen in artikel 3 van cao nr. 19octies (vervangen door de cao nr. 19/9) zijn forfaitaire bedragen die voor twee jaar worden vastgesteld. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

  In het IPA 2009-2010 verbonden de sociale partners zich ertoe om tweejaarlijks over de aanpassing van de werkgeversbijdrage te onderhandelen. Hoewel de tarieven van de NMBS  verhoogd werden in de periode 2010 tot 2018, werden de bedragen van de werkgevertussenkomst voor deze jaren nooit aangepast.  

  In het IPA 2019-2020 werd overeengekomen om de forfaitaire bedragen die gelden sinds 1 februari 2009 te verhogen voor 2019-2020.

  Derdebetalersregeling

  Wanneer de werkgever een derdebetalersregeling onderschreven heeft, zal hij minstens voor 80% tussenkomen in de prijs van het treinabonnement van zijn werknemers (dit regime is ook van toepassing op het vervoer via de STIB, op basis van een gecombineerd treinticket). De werkgever moet het verschuldigde bedrag rechtstreeks betalen aan de NMBS, zodat de werknemer zelf niets hoeft te betalen bij de aanschaf van zijn vervoerbewijs. De werknemersbijdrage valt immers ten laste van de Staat.

  Tussenkomst in de kosten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer - anders dan per trein

  De tussenkomst van de werkgever is verplicht wanneer de afgelegde afstand minstens 5 kilometer bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte (art. 4 van de cao nr. 19/9 van 23 april 2019).

  Vanaf 1 juli 2020 zal de tussenkomst van de werkgever ook verplicht zijn wanneer de verplaatsingen woon-werkverkeer minder dan 5 kilometer bedragen.

  Er dient evenwel een onderscheid te worden gemaakt:

  • Wanneer de prijs van het vervoer evenredig is aan de afstand, is de werkgeversbijdrage deze voorzien voor de trein maar begrensd tot 75% van de reële prijs van het vervoer.
  • Wanneer de prijs van het vervoer wordt bepaald ongeacht de afstand, wordt een tussenkomst van 71,8% van de reële vervoerprijs toegepast maar begrensd tot de tussenkomst voorzien voor de trein voor een afstand tot 7 kilometer.

  Tussenkomst in de kosten van gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer

  Met de trein: wanneer één enkel vervoerbewijs is afgeleverd wordt de tussenkomst berekend op basis van de bedragen van de werkgeversbijdragen in de prijs van de treinkaarten.

  Anders dan met de trein of wanneer meerdere vervoerbewijzen worden afgeleverd moet de tussenkomst worden bepaald volgens de modaliteiten opgenomen in artikel 6 van de cao nr. 19/9.

  Verplaatsingen per fiets

  Op 24 januari 2023 keurde de Nationale Arbeidsraad de cao nr. 164 goed betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling.

  De tussenkomst van de werkgever is dus verplicht voor deze verplaatsingen.

  Dit is een suppletieve cao (die alleen van toepassing is als de sector waartoe een werknemer behoort geen cao heeft gesloten met betrekking tot deze vergoeding). Bijgevolg hebben alle werknemers in de private sector recht op een fietsvergoeding, hetzij op basis van een sectorale cao, hetzij, bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst, op basis van de cao nr. 164.

  Voor het jaar 2023 bedraagt het bedrag van deze vergoeding 0,27 euro per kilometer op basis van artikel 6 van de cao nr. 164. Dit bedrag kan variëren naargelang de sector die hierover een collectieve arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

  Privé-vervoer

  De tussenkomst van de werkgever in het privé-vervoer is niet verplicht. Dergelijke tussenkomst mag evenwel worden geregeld op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau.