Deeltijdse arbeid - bekendmaking van de werkroosters

Op deze pagina

  De vaste en variabele deeltijdse werkroosters moeten worden bekendgemaakt om de deeltijdse werknemer in te lichten over de uit te voeren prestaties en een controle tegen misbruiken mogelijk te maken. 

  Vaste werkroosters

  Om een zicht te krijgen op de normale prestaties van de deeltijdse werknemers met een vast werkrooster, moet een kopie van zijn deeltijdse arbeidsovereenkomst of een uittreksel ervan met de werkroosters, zijn identiteit, zijn handtekening en die van de werkgever worden bewaard op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. 

  De wet werkbaar en wendbaar werk voegt hieraan toe dat dit afschrift of uittreksel zowel op papier, als elektronisch kan worden bewaard. 

  Deze verplichting geldt zowel voor de vaste werkroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur, als voor de vaste werkroosters georganiseerd volgens een cyclus gespreid over meer dan een week. 

  Is de arbeidsregeling georganiseerd volgens een cyclus gespreid over meer dan een week, dan moet bovendien op elk tijdstip kunnen worden vastgesteld wanneer de cyclus begint. Zo niet, dient de werkgever de verplichtingen inzake de bekendmaking van de variabele werkroosters na te leven.

  Variabele werkroosters

   

  Ook wanneer een variabel werkrooster is overeengekomen, moet een kopie van de arbeidsovereenkomst van de deeltijdse werknemer of een uittreksel ervan met de werkroosters, zijn identiteit, zijn handtekening en die van de werkgever worden bewaard op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd.

  De wet werkbaar en wendbaar werk voegt hieraan toe dat dit afschrift of uittreksel zowel op papier, als elektronisch kan worden bewaard.

  Bovendien moet de deeltijdse werknemer met een variabel werkrooster vooraf worden ingelicht over de prestaties die hij moet verrichten. 

   

  Momenteel gebeurt deze kennisgeving ten minste vijf werkdagen vooraf door middel van de aanplakking van een gedateerd bericht met de individuele werkroosters in de lokalen van de onderneming op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd.  

  Een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan een andere verwittigingsprocedure ten aanzien van de werknemers invoeren. Deze alternatieve verwittigingsprocedure is aan geen enkele voorwaarde onderworpen, waardoor ook een mondelinge verwittiging mogelijk is. De verwittigingstermijn van ten minste vijf werkdagen kan nu slechts worden gewijzigd via een in een paritair comité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die bij koninklijk besluit algemeen verbindend werd verklaard. 

  Ter controle van de deeltijdse arbeid moet bovendien op dezelfde plaats, vóór het begin van de arbeidsdag, een gedateerd bericht worden aangeplakt dat voor iedere deeltijdse werknemer afzonderlijk het werkrooster bepaalt. Van zodra het werkrooster niet meer van kracht is, moet dit papieren bericht gedurende een jaar worden bewaard. 

  De wet werkbaar wendbaar werk vereenvoudigt en moderniseert deze formaliteiten op het vlak van de bekendmaking van de variabele werkroosters. 

  De twee afzonderlijke bekendmakingen worden vanaf 1 oktober 2017 vervangen door één enkele schriftelijke en gedateerde kennisgeving van het toepasselijke werkrooster aan de betrokken deeltijdse werknemers volgens de modaliteiten die worden vastgesteld in het arbeidsreglement.

  De ondernemingen die vóór 1 oktober 2017 al deeltijdse werknemers met variabele werkroosters tewerkstelling krijgen nog zes maanden extra de tijd om de nodige aanpassingen aan hun arbeidsreglement te doen. In de tussentijd blijven voor hen de oude regels gelden. 

  Er zal ook meer ruimte zijn voor het gebruik van moderne technologieën bij het ter kennis brengen van de werkroosters en het bewaren van de kennisgeving. 

  Het gebruik van moderne methodes is wel aan enkele voorwaarden gebonden. Zo moeten de betrokken werknemers alleszins door middel van een schriftelijk en gedateerd bericht en op een betrouwbare, geschikte en toegankelijke manier op de hoogte worden gebracht van hun individuele werkroosters.

  Er moet ook een verwittigingstermijn van minstens vijf werkdagen in acht worden genomen. Deze termijn kan slechts worden gewijzigd door een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en mag nooit korter zijn dan één werkdag. De reeds bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten die in een verwittigingstermijn van minstens één werkdag voorzien blijven van kracht. 

  Van zodra en zolang het werkrooster van kracht is, moet het bericht met de werkroosters of een afschrift ervan zich met het oog op de controle in papieren of elektronische vorm bevinden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Nadien moet het gedurende een jaar worden bewaard.