Informatie- en raadplegingsverplichtingen

Inhoud

Op deze pagina

  De informatie- en raadplegingsverplichtingen inzake collectief ontslag

  Fase 1: informatie aan de werknemersvertegenwoordigers

  Aan de werknemersvertegenwoordigers

  Van zodra de werkgever het voornemen heeft om tot collectief ontslag over te gaan hij de werknemersvertegenwoordigers hiervan op de hoogte stellen.  Hij moet aan de werknemersvertegenwoordigers (de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis daarvan het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij ontstentenis daarvan de werknemers) alle nuttige gegevens verstrekken en hun in elk geval een geschreven document voorleggen dat tenminste melding maakt van :

  • de redenen van de voorgenomen ontslagen;
  • het aantal en de categorieën van de betrokken werknemers;
  • het aantal en de categorieën van werknemers die hij gewoonlijk tewerkstelt;
  • de periode tijdens dewelke tot ontslag zal worden overgegaan;
  • de beoogde criteria die zullen worden gehanteerd bij het selecteren van de werknemers die in aanmerking komen voor ontslag;
  • de berekeningswijze van eventuele afvloeiingsuitkeringen die niet krachtens de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn.

  Aan de overheid 

  De werkgever moet een afschrift van deze schriftelijke mededeling sturen naar de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst (VDAB/FOREM of Actiris) van de plaats waar de onderneming gevestigd is.

  Nieuw is dat vanaf nu het afschrift van deze mededeling ook aan de federale overheid moet worden overgemaakt. De federale overheid heeft deze gegevens namelijk nodig om voordelen toe te kunnen kennen die gepaard gaan met de verplichting om een tewerkstellingscel op te richten. Zonder deze notificatie kan de betrokken werkgever immers niet worden erkend als werkgever in herstructurering. De melding aan de overheid kan gebeuren via een per post aangetekend schrijven, per fax of per elektronische post.

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg geeft de verkregen informatie intern en extern door aan andere bij herstructurering betrokken instellingen en diensten.

  E-mail:             herstructurering@werk.belgie.be 

  Fax:                 02/233.48.21
  Adres:             FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
                         Aan de Voorzitter van het Directiecomité
                         Ernest Blérotstraat 1
                         B 1070 Brussel

  Om er zeker van te zijn dat de informatie aan werknemers én aan de betrokken overheidsinstanties volledig is, kan het formulier "Aankondiging collectief ontslag" (DOC, 81.5 KB) worden gebruikt. Dit formulier kan worden aangewend voor de informatieverstrekking aan alle vernoemde belanghebbenden.

  Fase 2: consultatie van  de werknemersvertegenwoordigers

  Tijdens een vergadering met de werknemersvertegenwoordigers (ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging/het comité voor preventie en bescherming op het werk/werknemers) geeft de werkgever (best ten vroegste één dag na de overlegging van het geschreven document) een mondelinge uiteenzetting waarin de inhoud van dit geschreven document wordt toegelicht. Deze schriftelijke en mondelinge inlichtingen moeten de werknemersvertegenwoordigers in staat stellen opmerkingen en suggesties te formuleren. Het is op basis van deze inlichtingen dat zij door de werkgever zullen worden geraadpleegd.

  De werkgever moet de werknemersvertegenwoordigers (ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging/werknemers) raadplegen over de mogelijkheden om het collectief ontslag te voorkomen of te verminderen en over de mogelijkheid om de gevolgen van de ontslagen te verzachten (sociale begeleidingsmaatregelen met het oog op de herplaatsing of de omscholing van de ontslagen werknemers). De werknemersvertegenwoordigers kunnen vragen stellen, voorstellen doen of bemerkingen maken.

  De werkgever onderzoekt deze vragen, voorstellen of bemerkingen en beantwoordt ze.

  Opm. : Nergens in de wetgeving inzake collectief ontslag wordt een akkoord tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers aangaande het collectief ontslag of het voorhanden zijn van een sociaal begeleidingsplan vereist of als voorwaarde gesteld.

  Fase 3: Kennisgeving van het voornemen tot collectief ontslag

  Na het overleg met de werknemersvertegenwoordigers moet de werkgever het eventueel aangepaste definitieve voornemen tot collectief ontslag bij aangetekende brief ter kennis brengen van de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst van de plaats waar de onderneming gevestigd is (dag X).

  Kopie van deze mededeling moet ook hier worden overgemaakt aan de FOD WASO. 

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg geeft de verkregen informatie intern en extern door aan andere bij herstructurering betrokken instellingen en diensten.

  E-mail:             herstructurering@werk.belgie.be 
  Fax:                 02/233.48.21
  Adres:              FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
                          Aan de Voorzitter van het Directiecomité
                          Ernest Blérotstraat 1
                          B 1070 Brussel

  Om de informatie aan werknemers én aan de betrokken overheidsinstanties volledig is, kan het formulier "Betekening van het collectief ontslag" (DOC, 78.5 KB) worden gebruikt.Dit formulier kan worden aangewend voor de informatieverstrekking aan alle hier vernoemde belanghebbenden.

  Deze kennisgeving moet de volgende gegevens vermelden :

  • de administratieve gegevens van de onderneming (naam, adres en aard van de activiteit van de onderneming, het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert);
  • het aantal werknemers dat gewoonlijk wordt tewerkgesteld;
  • de redenen van de voorgenomen ontslagen;
  • het aantal betrokken werknemers (ingedeeld naar geslacht, leeftijdsgroep, beroepscategorie en afdeling);
  • de periode waarover het ontslag zal plaatsvinden.
  • In de kennisgeving moet bovendien bevestigd worden en melding gemaakt worden van het bewijs dat de vier volgende voorwaarden door de werkgever vervuld werden :
  1. aan de werknemersvertegenwoordigers een schriftelijk verslag hebben voorgelegd waarin zij van zijn voornemen om tot een collectief ontslag over te gaan op de hoogte werden gebracht;
  2. omtrent dit voornemen met deze werknemersvertegenwoordigers hebben vergaderd;
  3. de werknemersvertegenwoordigers de mogelijkheid hebben geboden om vragen te stellen in verband met het voorgenomen collectief ontslag en om in dat verband argumenten te formuleren of tegenvoorstellen te doen;
  4. hij moet deze vragen, argumenten en tegenvoorstellen hebben onderzocht en beantwoord. 

  Op de dag van de verzending van de kennisgeving moet de werkgever hiervan een afschrift:

  • aanplakken in de onderneming;
    
  • zenden aan de werknemersvertegenwoordigers (de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis daarvan, de vakorganisaties die in het bevoegde paritaire comité zijn vertegenwoordigd), die hun eventuele opmerkingen kunnen richten aan de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst;
    
  • zenden (bij aangetekende brief) aan de werknemers die in het kader van het collectief ontslag ontslagen zijn en waarvan de arbeidsovereenkomst op de dag van de aanplakking reeds een einde heeft genomen;
    
  • Binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de in punt (7) bedoelde kennisgeving (X tot X+30) kunnen de werknemersvertegenwoordigers, die geïnformeerd en geraadpleegd dienden te worden, bezwaren bekendmaken aan de werkgever omtrent de naleving van de procedure.

  De informatie- en raadplegingsverplichtingen inzake sluiting van de onderneming

  Wanneer een werkgever besloten heeft over te gaan tot de sluiting van de onderneming of een afdeling ervan, moet hij onverwijld bepaalde voorafgaande inlichtingen, opgenomen in een formulier, te verstrekken aan de federale en regionale instanties die hieronder worden vermeld.

  Deze informatie moet eveneens worden meegedeeld aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging en aan door aanplakking aan alle werknemers.

  Deze voorafgaande informatieverplichting is enkel van toepassing voor zover de onderneming of afdeling van de onderneming gemiddeld ten minste 20 werknemers tewerkstelt gedurende de 4 trimesters die het trimester voorafgaan waarin de definitieve stopzetting heeft plaatsgehad.

  Deze verplichting is niet van toepassing op:

  • een onderneming zonder handels- of industriële finaliteit,
  • een beoefenaar van een vrij beroep
  • Op werkgevers waarvan de onderneming ressorteert onder de volgende paritaire comités: P.C. 113, P.C. 120.03, P.C. 133. Deze paritaire comités hebben specifieke informatie methodes voor hun sector vastgelegd. Hierover vindt u meer informatie in onderstaande tabellen:
  Paritaire comités 113, 120.03 en 133
  PC  Sector K.B./B.S.  C.A.O.  In werking treding 
  PC 113  Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf  K.B. 10.10.2005
  B.S. 14.12.2005 
  C.A.O. van 19.04.2004 

  19 april 2004
  onbepaald 

   PSC 120.03  Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen  K.B. 05.05.2004
  B.S. 29.06.2004 
  C.A.O. van 16.12.2003  1 januari 2004
  onbepaald 
   PC 133 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf  K.B.28.09.2005
  B.S. 26.10.2005 
  C.A.O. van 02.04.2004  2 april 2004
  onbepaald 


  Het ingevulde formulier "Sluiting van een onderneming" (DOC, 204.5 KB) moet per aangetekende brief, per fax of via elektronische verzending naar volgende personen gestuurd worden:

  In alle gevallen naar:

  E-mail:             herstructurering@werk.belgie.be 
  Fax:                 02/233.48.21
  Adres:              FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
                          Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen
                          Ernest Blérotstraat 1
                          B 1070 Brussel

  Afhankelijk van de vestigingsplaats van uw onderneming:

  Het Brusselse Gewest:
  E-mail:            info.eco@mbhq.irisnet.be 
  Adres:            De Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
                        Bestuur Economie en Werkgelegenheid
                        Kruidtuinlaan 20
                        B 1035 Brussel           

  Het Waalse Gewest:

  E-mail :              i.marchal@mrw.wallonie.be   
  Fax :                  081/234.122
  Adres:                Mr le Ministre de la Région Wallonne,
                            Ministre de l’Economie et de l’emploi
                            1, Place des Célestines
                            B 5000 Namur
            
  Het Vlaamse Gewest:

  E-mail:    sluiting.onderneming@vlaanderen.be
  Fax:        02/553.60.07
  Adres:    Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
                Koning Albert II-laan 35
                1030 Brussel 

  E-mail:    regionaletoetsing@vlaanderen.be
  Adres:    Departement Werk & Sociale Economie
                Afdeling Werkgelegenheidsbeleid - Cel Regionale toetsing 
                Ellipsgebouw 
                Koning Albert II-laan 35 bus 20
                1030 Brussel
   
  Opmerkingen :  

  Bij het invullen van het formulier, dient u met volgende begrippen rekening te houden : 

  • Het begrip onderneming : onder ‘onderneming’, wordt technische bedrijfseenheid verstaan, deze wordt bepaald op grond van economische en sociale criteria, in geval van twijfel primeren deze laatste. Het is mogelijk dat de technische bedrijfseenheid niet overeenstemt met de juridische entiteit, dit is het geval wanneer een bedrijfszetel gekenmerkt wordt door een bepaalde economische zelfstandigheid.
    
  • Onder ‘afdeling van de onderneming’ wordt een georganiseerd geheel van personen en activa verstaan waarmee een economische activiteit met een eigen doelstelling kan worden uitgeoefend . 
    
  • het begrip ‘sluiting van een onderneming’ : er is sprake van sluiting van een onderneming wanneer twee voorwaarden cumulatief vervuld zijn: 
    
   • de hoofdactiviteit van de onderneming moet definitief zijn stopgezet;
   • het aantal nog tewerkgestelde werknemers in de onderneming moet gedaald zijn tot beneden 25% van het aantal werknemers dat er gemiddeld was tewerkgesteld tijdens de 4 trimesters die het trimester voorafgaan waarin de definitieve stopzetting heeft plaatsgehad.