Thuiswerkalarm

Op deze pagina

  Thuiswerkalarm  

  Winterse weersomstandigheden kunnen een enorme verkeersellende veroorzaken. 

  Om verkeershinder ten gevolge van gladde wegen zoveel mogelijk te beperken, zal het waarschuwingssysteem van het KMI voortaan vanaf code oranje worden ingeschakeld als thuiswerkalarm. Dit moet werkgevers en werknemers toelaten om op grote(re) schaal beroep te doen op thuiswerk en zo de verkeersstroom te verminderen.

  Werkgevers kunnen hier niet enkel aan bijdragen door in dergelijke omstandigheden in te gaan op individuele aanvragen van werknemers, maar ook - en vooral - door voorafgaandelijk doordachte procedures rond telewerk in overmachtssituaties uit te werken. De regeling inzake occasioneel telewerk voor de ondernemingen uit de privésector, die door de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk werd ingevoerd, biedt hiervoor de nodige ruimte.
   

  Wat is het thuiswerkalarm?

  Het KMI beschikt over een waarschuwingssysteem waarmee ingeval van een risico op gevaarlijke weersomstandigheden via verschillende kanalen (de website en app van het KMI,…) verwittigingen worden uitgestuurd. Dit gebeurt aan de hand van kleurencodes per provincie, gaande van geel tot rood.

  Dit waarschuwingssysteem van het KMI zal voortaan vanaf code oranje wegens risico op gladheid (bv. door sneeuw, aanvriezende regen of rijm- en ijsplekken) een thuiswerkalarm in gang zetten. Wanneer in een provincie (of specifieke regio) een code oranje of rood wegens risico op gladheid van kracht is, zal naast de gladheidswaarschuwing ook een oproep worden gedaan aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk. Gezien weersomstandigheden soms vrij snel kunnen veranderen en het KMI code oranje soms eerst laat voorafgaan door code geel, is het raadzaam om op basis van de waarschuwing van 6 uur de dag zelf te beslissen. Uit vorige gevallen is gebleken dat code geel de dag voordien code oranje of hoger kan worden.

  Dit moet bij (een risico op) weeromstandigheden die het verkeer ernstig (kunnen) bemoeilijken, toelaten om (occasioneel) telewerk op grotere schaal te organiseren en laten activeren door de ondernemingen. Hierdoor kan de verkeersstroom en -hinder worden beperkt, hetgeen niet alleen tijdswinst voor de werknemers oplevert en het risico op ongevallen verkleint, maar ook de economische gevolgen voor de werkgevers en de impact op het leefmilieu inperkt.
   

  Mogelijkheden binnen het wettelijk kader voor occasioneel telewerk in de privésector

  De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft voor de werkgevers en werknemers uit de privésector een wettelijk kader voor telewerk gecreëerd dat niet op regelmatige basis, maar wel occasioneel wordt uitgevoerd.

  Het laat individuele werknemers, wiens functie er verenigbaar mee is, toe om omwille van persoonlijke redenen of overmacht (bv. wanneer ernstige verkeershinder wordt verwacht ten gevolge van slechte weersomstandigheden) van thuis uit (of een andere door hen gekozen plaats) te werken, mits voorafgaandelijke aanvraag en goedkeuring door de werkgever.

  Daarnaast wordt ook voorzien in de mogelijkheid voor de werkgever om via collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement het kader vast te leggen waarbinnen de werknemers het occasioneel telewerk kunnen vragen.

  Dit kader bevat dan tenminste de volgende elementen:

  • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan;
  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk;
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.
    

  Op die manier kan een werkgever ook een recht op occasioneel telewerk creëren en er de modaliteiten (bv. de vorm en termijn van de aanvraag) en voorwaarden (bv. de omstandigheden waarin de aanvraag wordt toegelaten) van bepalen.

  Dergelijke kader inzake occasioneel telewerk hoeft zich uiteraard niet te beperken tot individuele situaties van overmacht of ad hoc procedures waarbij aanvraag per aanvraag wordt bekeken of er kan worden op ingegaan.

  Ondernemingen kunnen ook een ruimer engagement aangaan door voorafgaandelijk de omstandigheden te identificeren waarin en de wijze waarop occasioneel telewerk (collectief) zal worden aanvaard, aangemoedigd of zelfs geïnitieerd door de werkgever (bv. ingeval er in een voor de onderneming relevante regio een thuiswerkalarm wordt afgekondigd bij code oranje wegens risico op gladheid) en hiervoor een draaiboek met praktische afspraken vastleggen. 
   

  Inzetten op een doordacht telewerkbeleid op ondernemingsniveau

  Ondernemingen kunnen onnodige verkeersellende bij winterse weersomstandigheden mee helpen voorkomen door voorafgaandelijk, in functie van het thuiswerkalarm, de nodige regelingen inzake occasioneel telewerk te treffen.

  Hiervoor kan in de eerste plaats worden gedacht aan de uitwerking van procedures inzake occasioneel telewerk die, naast de door de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk bepaalde elementen (m.n. verenigbare functies en activiteiten, aanvraag- en goedkeuringsprocedure, eventuele apparatuur en technische ondersteuning, bereikbaarheid van de werknemers en vergoeding van de kosten) ook andere praktische én technische aspecten regelen.

  Men moet o.a. stilstaan bij de identificatie van de regio’s waarvoor waarschuwingen in aanmerking worden genomen (bv. bij code oranje in de provincie waar de onderneming gevestigd is, waar werknemers wonen,…), de manier waarop (een grote groep van) werknemers zullen worden verwittigd, de onderlinge bereikbaarheid tussen werknemers en onderneming (hoe contact opnemen met leidinggevenden of collega’s, hoe toegang krijgen tot documenten,…), oplossingen voor werknemers die niet over de nodige apparatuur beschikken om van thuis uit te werken,….

  Het verdient daarnaast ook aanbeveling om vooraf voldoende aandacht te besteden aan de technische mogelijkheden (apparatuur, software, capaciteit ICT-systeem, …) waarover de onderneming beschikt.