Wijziging palliatief verlof en tijdskrediet

Op deze pagina

  Palliatief verlof 

  De wet van 5 maart 2017 breidt het palliatief verlof uit met één maand.  Waar dit verlof tot nu toe 1 maand bedroeg en maximaal 1 keer kon worden verlengd met 1 maand, kan het vanaf 1 februari 2017 2 keer worden verlengd met 1 maand.   

  Deze uitbreiding is zowel van toepassing op het palliatief verlof in de vorm van een volledige onderbreking, als het palliatief verlof in de vorm van een vermindering van prestaties met 1/5 of ½.

  Het principe dat het palliatief verlof wordt opgenomen in periodes van een maand, blijft behouden.

  Tijdskrediet

  De wet van 5 maart 2017 bepaalt dat het recht op tijdskrediet met zorgmotief dat geregeld wordt door de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, wordt uitgebreid tot 51 maanden en dit uiterlijk vanaf 1 april 2017.  De wet zegt terzelfdertijd ook dat deze uitbreiding zonder voorwerp valt wanneer de sociale partners de betrokken uitbreiding zélf doorvoeren door een aanpassing van de aangehaalde cao nr.103 en dit vóór 1 februari  2017.       

  De sociale partners hebben intussen op 20 december 2016  de cao nr.103 aangepast en daarbij o.m. het tijdskrediet met zorgmotief opgetrokken tot 51 maanden.  In de lijn met wat de wet wendbaar en werkbaar werk bepaalt, hebben de sociale partners de uiterlijke datum van inwerkingtreding van de betrokken wijziging vastgesteld op 1 april 2017 (zie hierover ook ons nieuwsbericht van 23 december 2016). Als gevolg daarvan valt de door de wet wendbaar en werkbaar werk voorziene uitbreiding van het tijdskrediet met zorgmotief zonder voorwerp.