Coronavirus: Verplichtingen op het werk

Gepubliceerd op
in
Theme

Het blijven nemen van de passende preventiemaatregelen op het werk

De regering heeft beslist om de epidemische noodsituatie die was afgekondigd krachtens de pandemiewet te beëindigen op 11 maart 2022. Dit wil zeggen dat heel wat maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, worden afgeschaft.

Op de werkvloer geldt echter dat er gedurende 2 maanden na het einde van de epidemische noodsituatie nog een aantal bijzondere preventiemaatregelen moeten worden genomen, in uitvoering van artikel I.2-27 Codex over het Welzijn op het werk (ingevoerd door het KB van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie, Belgisch Staatsblad van 10 maart 2022). Voor de motivering van deze periode van 2 maanden, kan worden verwezen naar de FAQ m.b.t. de nazorgfase (rubriek Welzijn op het werk: Preventiemaatregelen).

Dit betekent dus dat de werkgever nog tot uiterlijk 11 mei 2022 de bijzondere preventiemaatregelen moet nemen die worden bepaald in de waakzaamheidsfase van de nieuwe Generieke Gids die van toepassing is sinds 7 maart 2022.

Deze bijzondere preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de Generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’, eventueel aangevuld met richtlijnen op sectoraal niveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Deze preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst geconcretiseerd en toegepast met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken personeelsleden, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De werkgevers informeren de personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

FAQs: vragen en antwoorden

Raadpleeg onze FAQs

Regelgeving

Koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie