Een bonusplan voor volledige jaar 2021 moet ingediend zijn voor eind april

Gepubliceerd op
in
Theme

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden.

Voor u aan de slag gaat, kan u alle informatie over hoe u een bonusplan correct moet invullen terugvinden in het thema Verloning > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen.

Er is geen vakbondsafvaardiging in de onderneming

 • Het bonusplan wordt ingediend via toetredingsakte.
 • U maakt bij voorkeur gebruik van www.bonusplannen.be.

Tijdelijk gewijzigde procedure opmerkingenregister

Gezien ten gevolge van het verplichte thuiswerk veel werknemers niet op het bedrijf aanwezig zijn en de inspraak van de werknemers bij de opgestelde bonusplannen moet gegarandeerd worden kan de procedure met het register in de onderneming tijdelijk vervangen worden door de volgende procedure:

 • in zover de werknemer beschikt over een mailadres wordt het bonusplan hem via mail toegestuurd en wordt hem de mogelijkheid geboden om zijn opmerkingen via mail in te dienen bij de werkgever of bij de inspectie TSW. Deze laatste mogelijkheid wordt duidelijk vermeld in het mailbericht.
 • de opmerkingen die bij de werkgever binnenkomen worden samengebracht in één document dat via mail of via de post wordt overgemaakt aan de inspectie TSW.  Zijn er geen opmerkingen dan ondertekent de werkgever het opmerkingenregister dat er geen opmerkingen waren en vermeldt de periode waarin de werknemers hun opmerkingen konden maken via mail.  Indien er opmerkingen binnenkomen bij de inspectie zal de werkgever daarvan in kennis worden gesteld.

Er is wel een vakbondsafvaardiging in de onderneming

Een door iedereen ondertekende cao neerleggen kan:

 • ofwel op papier via de post: elke handtekening wordt met balpen gezet (een kopie of kleurenkopie is niet toegestaan).

U richt uw brief aan de Griffie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

 • ofwel digitaal via www.transfer.werk.belgie.be: elke handtekening wordt met de e-ID met een “signature certificaat” (zie verder) gezet.

Opgelet! Enkel documenten in pdf-formaat met de nodige elektronisch gekwalificeerde handtekeningen worden aanvaard. De pdf moet dus door alle ondertekenaars ondertekend worden met de e-ID. Bij het ondertekenen moet gekozen worden voor het “signature certificaat” (en niet “authentication”).

Een op papier ondertekende en nadien ingescande versie van een document volstaat dus niet. Deze documenten moet u nog altijd op papier en via de post indienen.

 Voor u aan de slag gaat:

 • Maak eerst een pdf-versie van het document.
 • Laat het document door de juiste personen ondertekenen, elk met hun e-ID en met het “signature certificaat”.

Als u een pdf met elektronische handtekening hebt:

 • Iemand logt zich (met e-ID) in op “Transfer van documenten”.
 • Deze persoon (niet noodzakelijk iemand van de ondertekenaars) kan het ondertekende pdf-document opladen.
 • Er wordt onmiddellijk een ontvangstmelding via mail verstuurd.

 Meer informatie

Alle praktische informatie en een stappenplan over het elektronisch ondertekenen van een pdf via e-ID vindt u op https://eid.belgium.be/nl/digitale-handtekeningen.