Aanpassingen van de regelgeving over chemische agentia

Gepubliceerd op

In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2020 werd het koninklijk besluit van 19 november 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd.

Door dit koninklijk besluit worden ”werkzaamheden waarbij sprake is van blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren (zonder concentratielimiet)” en “werkzaamheden waarbij sprake is van dermale blootstelling aan minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren en af te koelen” toegevoegd aan bijlage VI.2-2 “Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt” van de codex over het welzijn op het werk, waardoor deze werkzaamheden ondubbelzinnig als kankerverwekkend gedefinieerd worden.

Verder werden de lijst van de beroepsblootstellingsgrenswaarden voor een aantal kankerverwekkende stoffen aangepast:

 • minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren en af te koelen;
 • mengsels van kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwatersstoffen;
 • dieselmotoruitlaatemissies;
 • trichloorethyleen;
 • 4,4′-methyleendianiline;
 • epichloorhydrine;
 • ethyleendibromide;
 • ethyleendichloride;
 • cadmium en verbindingen;
 • 4,4′-methyleen-bis (2-chlooraniline).

Door de bovenvermelde aanpassingen voorziet dit KB in de omzetting in Belgisch recht van de bepalingen van deze Europese richtlijnen:

 • Richtlijn (EU) 2019/130 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
 • Richtlijn (EU) 2019/983 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk