Sociale verkiezingen 2020 - inwerkingtreding van de wet van 4 april 2019

Gepubliceerd op
in

Op dinsdag 30 april 2019 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.   

Deze wet treedt in werking de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 30 april 2019. 

De wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen die door deze wet wordt gewijzigd regelt de verkiezingsprocedure voor de toekomstige sociale verkiezingen. Ze regelt ook enkele aspecten van de werking van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. De wet bepaalt dat de volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 11 tot 24 mei 2020.

De wijzigingen die deze wet aanbrengt hebben onder meer betrekking op de referteperiode voor de berekening van de verkiezingsdrempel (zowel voor vaste werknemers als voor uitzendkrachten), op het stemrecht voor uitzendkrachten bij de gebruiker en op het elektronisch stemmen.

Voor de berekening van de verkiezingsdrempel, dient de onderneming-gebruiker ook haar uitzendkrachten in aanmerking te nemen, en dit op basis van een bijzonder register. In dit kader voorziet de wet voortaan in de mogelijkheid tot vrijstelling van het bijhouden van dit register, indien de ondernemingsraad bij unanieme verklaring vaststelt dat de tewerkstellingsdrempel van 100 werknemers werd overschreden. Met het oog op de eerstkomende sociale verkiezingen van het jaar 2020, dient de ondernemingsraad deze verklaring te doen binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van de wet (cfr vanaf 30 april 2019).

De wet brengt eveneens enkele wijzigingen aan in de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De verkiezingskalender 2020 (PDF, 181.16 KB) die voortvloeit uit de vastgelegde verkiezingsdata is raadpleegbaar.

Een brochure met toelichting over de procedure sociale verkiezingen en de nieuwigheden in de wetgeving zal op de website van de FOD Werk beschikbaar zijn tegen de zomer 2019.