De nieuwe generieke gids met barometer zal bij de huidige en toekomstige epidemieën toelaten om de verspreiding van een virus op de werkvloer zeer snel tegen te gaan

Gepubliceerd op

Er wordt volop gewerkt aan een nieuwe generieke gids, die ten laatste eind januari in gebruik zal worden genomen. De gids moet een structurele houvast worden, die ook in eventuele volgende epidemieën kan worden gebruikt. Hij zal drie fases omvatten, met daaraan telkens maatregelen voor de werkplek verbonden, die rekening houden met de ernst van de epidemie.

Proactief instrument

De huidige generieke gids heeft de afgelopen periode haar nut meer dan bewezen. Deze gids blijft uiteraard nog van toepassing.

Dankzij het instrument konden bedrijven adequaat reageren tijdens de coronacrisis, en hun werknemers zo veilig mogelijk aan het werk houden. Om de paraatheid verder te verhogen wordt een nieuwe generieke gids opgemaakt. Deze bevat maatregelen die zijn uitgewerkt naar aanleiding van de coronacrisis, maar in principe ook toepasbaar zullen zijn voor andere epidemieën. De gids evolueert dus naar een proactief instrument.

“Wanneer zich een epidemie of pandemie voordoet, is het belangrijk dat de werkgever onmiddellijk de nodige maatregelen kan nemen. We ontwikkelen daarom een proactief instrument voor op de werkvloer, dat onmiddellijk kan worden geactiveerd wanneer er sprake is van een epidemie of pandemie”, zegt minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne.

3 fases

Om rekening te kunnen houden met de hoeveelheid circulatie van een virus, zijn de maatregelen in de generieke gids opgebouwd uit drie fases van bescherming: een groene fase met maatregelen om de verspreiding van een virus te beheersen, een oranje fase om verspreiding te beperken en een rode fase om een epidemische noodsituatie in te dijken en een sluiting te vermijden.

“Corona heeft ons geleerd hoe wispelturig een virus zich kan gedragen, en hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn. Vandaar kiezen we voor een gids met 3 fases – de filosofie van een barometer: elke fase houdt een extra laag maatregelen in. Zo weet men op voorhand waar men aan toe is, in functie van de evolutie van de epidemie”, aldus Pierre-Yves Dermagne

Concreet

De preventiemaatregelen gaan onder meer over telewerk, ventilatie, hygiëne, sociale voorzieningen, woon-werkverkeer en andere verplaatsingen voor het werk, pauzes, circulatie, werken op verplaatsing, werken met derden, inrichting van de werkplek, afstand tussen personen, regels bij ziekte, quarantaine of isolatie en mondmaskers.

De concrete beslissing om op een bepaald ogenblik in een bedrijf naar en andere fase over te schakelen berust in eerste instantie bij de werkgever en de arbeidsarts. Wanneer er moet geschakeld worden voor een volledige sector kan dat door middel van een protocol overeengekomen in het bevoegde paritaire comité. Ook de bevoegde overheid kan uiteraard opleggen om een fase hoger te schakelen.

Sterk werk van de sociale partners

Net zoals bij de opmaak van vorige versies, spelen de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een belangrijke rol in de totstandkoming van de nieuwe generieke gids. Ze worden daarin bijgestaan door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de minister van Werk.

“De sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben samen met de minister van werk op elk ogenblik van de crisis er onder meer over gewaakt dat de actoren van de arbeidswereld met één stem spreken. Daardoor is het gelukt om de verspreiding van het virus op de werkvloer zeer sterk in te dijken. Dat bewijst de kracht van ons sociaal overleg”, zegt voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk Karel Van Damme.

“Al gedurende de hele crisis wordt heel nauw samengewerkt met de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk om de situatie op de werkplek veilig vorm te geven. Dankzij de actieve participatie van de sociale partners heeft de corona-risicobeheersing op de werkvloer veel draagvlak. Ik houd er aan hen te danken voor het vele werk dat de laatste 2 jaar is verzet op dat vlak”, besluit de vicepremier.

Ter illustratie: maatregelen voor vergaderingen in de 3 fases

Groen: ga na welke vergaderingen eventueel (volledig of gedeeltelijk) op afstand en via digitale communicatiemiddelen (bv. online) kunnen worden georganiseerd. Maak een goede gewoonte van online vergaderen daar waar het kan.

Oranje: Organiseer vergaderingen zoveel mogelijk op afstand en via digitale communicatiemiddelen, tenzij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is gelet op de aard van de vergadering. Zorg dat enkel de noodzakelijke personen aanwezig zijn in een vergaderruimte. Wijs de aanwezige personen erop dat het dragen van een mondmasker verplicht is wanneer het onmogelijk is voldoende afstand tussen personen te bewaren en bij verplaatsing.

Rood: Vergaderingen die fysieke aanwezigheid vereisen, moeten worden uitgesteld, tenzij dit niet mogelijk is. Zorg ervoor dat de aanwezige personen in elk geval een mondmasker dragen tijdens de volledige duur van de vergadering.