Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

Op deze pagina

  Het ARAB is de bundeling van uitvoeringsbesluiten die tussen 1947 en 1993 tot stand zijn gekomen.

  Bepaalde nog relevante voorschriften van dit reglement zijn op deze website te raadplegen door te klikken op de linken in de onderstaande structuur. 

  De toelichtingen van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid over deze voorschriften vindt men op deze website bij de voorstelling van de betreffende thema's inzake het welzijn op het werk.

  Structuur van een gedeelte van het ARAB

  TITEL Ibis:

  Toepassingsgebied [art. 28] (PDF, 147.78 KB) 

  TITEL II: Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders

  Hoofdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid van de arbeiders

  Afdeling IV: Behandeling, vervoer en opslag van voorwerpen binnen de inrichting [art. 44 tot 51bis] (PDF, 14.64 KB) 

  Afdeling V: Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen [art. 52] (PDF, 152.54 KB) 

  Afdeling VI: Werkzaamheden in de plaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen voorhanden zijn [art. 53] (PDF, 33.65 KB) 

  Afdeling VII: Voorzorgen te nemen gedurende de schafttijd [art. 54] (PDF, 13.8 KB) 

  Afdeling IX: Afgezonderd tewerkgestelde werknemers [art. 54ter] (PDF, 13.76 KB) 

  Hoofdstuk III: Bepalingen betreffende de gezondheid van de arbeiders

  Afdeling II: Strijd tegen de hinder

  Onderafdeling I: Maatregelen ter voorkoming van de hinder [art. 148decies] (PDF, 20.76 KB) 

  TITEL III: Bijzondere bepalingen toepasselijk in zekere nijverheidstakken

  Hoofdstuk I: Toestellen, installaties, arbeidsprocédés, gemeen aan verscheidende nijverheidstakken

  Afdeling II: Hefwerktuigen

  Toepassingsgebied.- Definities [art. 267] (PDF, 48.17 KB) 

  I. Algemene voorschriften betreffende de hefwerktuigen [art. 268] (PDF, 16.7 KB) 

  II. Bijzondere voorschriften

  A. Bijzondere voorschriften betreffende de hijswerktuigen [art. 269] (PDF, 25.39 KB) 

  B. Bijzondere voorschriften betreffende hoogwerkers [art. 269bis] (PDF, 15.95 KB) 

  C. Bijzondere voorschriften voor personenliften, die niet als paternosterliften of als personenbouwliften kunnen beschouwd worden, en voor goederenliften en fabrieksliften [art. 270] (PDF, 80.13 KB) 

  D. Bijzondere voorschriften voor hydraulische personenliften, goederenliften en fabrieksliften [art. 271] (PDF, 31.2 KB) 

  E. Bijzondere voorschriften voor personenbouwliften [art. 272] (PDF, 23.98 KB) 

  F. Bijzondere voorschriften voor materiaalliften [art. 273] (PDF, 24.09 KB) 

  III. Maatregelen te treffen tijdens de bewegingen om de veiligheid der personen te verzekeren [opgeheven]

  IV. Speciale bepalingen betreffende de toestellen voor het vervoer van personen [art. 278] (PDF, 11.55 KB) 

  V. Onderhoud [opgeheven]

  VI. Keuring bij ontvangst en onderzoeken [art. 280 tot 281quater] (PDF, 25.04 KB) 

  VII. Bepalingen betreffende de kabelbanen [art. 282 tot 283] (PDF, 11.31 KB) 

  Afdeling IIbis: Hefbruggen [art. 283bis] (PDF, 21.76 KB) 

  Afdeling III: Arbeidsprocédes pneumatische verstuiving. Recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas

  § 4. - Aanbrengen van verf of van een bedekking [art. 341bis tot 348] (PDF, 21.86 KB) 

  § 5. - Recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas [art. 349 tot 363] (PDF, 28.22 KB) 

  § 6. - Vloeibaar gemaakte gassen - Laden en lossen van tankwagens, tankwagons en laadketels [art. 363bis] (PDF, 33.26 KB) 

  Hoofdstuk II: Speciale maatregelen op sommige bedrijven toepasselijk

  Afdeling III: A. Bouw- en onderhoudswerken [art. 433bis tot 468] (PDF, 101.19 KB) 

  Afdeling VII: Vervoersnijverheid [art. 525 tot 550] (PDF, 52.84 KB) 

  Afdeling IX: Handelsondernemingen: § 1. Autogarages [art. 565 tot 574ter] (PDF, 30.09 KB) 

  Hoe kunt u het volledige ARAB raadplegen?

  De gecoördineerde en gearchiveerde teksten van dat Reglement vindt u in de databank "Geconsolideerde wetgeving" van de FOD Justitie: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm.

  Daar kiest u bij de juridische aard voor “ALGEMEEN REGLEMENT ARBEIDSBESCHERMING” en vult u als afkondigingsdatum één van deze datums in:

  • 1946-02-11 (en u krijgt de titels I en II van het ARAB);
  • 1947-09-27 (en u krijgt de overige titels van het ARAB).

  Toelichting over de aard van de bepalingen van het ARAB

  De bepalingen die zich momenteel nog in het ARAB bevinden kunnen ondergebracht worden in drie categorieën:

  • bepalingen die nog steeds volledig van kracht zijn,
  • bepalingen  die enkel nog gelden als overgangsbepalingen,
  • bepalingen met een gemengd karakter.

  Deze categorieën worden verder besproken en schematisch weergegeven op deze pagina: Overzicht van de verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.