Publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Vooraleer de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor de chemische agentia opgenomen in de bijlage VI.1-1. A van de codex over het welzijn op het werk vast te stellen, wordt een publieke raadpleging georganiseerd.

Deze raadpleging en de modaliteiten voor het indienen van een eventueel bezwaar geschieden overeenkomstig de raadplegingsprocedure (PDF, 33.77 KB).

De zesde publieke raadplegingsprocedure

De zesde publieke raadplegingsprocedure werd gestart op 1 juli 2019. Deze procedure beoogde de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2019/130 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

 Er werden 2 lijsten voorgelegd:

Bezwaren tegen individuele grenswaarden konden worden ingediend tot en met 31 oktober 2019. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, konden worden ingediend tot en met 31 januari 2020.

De zevende publieke raadplegingsprocedure

De zevende publieke raadplegingsprocedure wordt gestart op 12 maart 2020. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn (EU) 2019/1831 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie.

Er wordt een lijst van aanpassingen van bestaande grenswaarden (ter aanpassing van bijlage VI.1-1. A van de codex) (PDF, 111.26 KB) voorgelegd.

Bezwaren tegen individuele grenswaarden kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2020. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2020.

Bijkomende inlichtingen