Inspectie-instrument 'Beheersen van de verspreiding van stoffen'

Wanneer een gevaarlijke stof wordt vrijgezet, is de niet gecontroleerde verspreiding van deze stof in de omgeving (via de lucht, over de bodem, in de bodem, via de riolering of via het oppervlaktewater) in grote mate bepalend voor de schade die kan worden aangericht.

Met dit inspectie-instrument willen de Seveso-inspectiediensten nagaan of de ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de verspreiding van gevaarlijke stoffen (die accidenteel werden vrijgezet) te beheersen.

Het inspectie-instrument bevat twee vragenlijsten: één voor de verspreiding van vloeistoffen en een andere voor de verspreiding van gassen en dampen.

In de vragenlijst voor de verspreiding van vloeistoffen komen de volgende maatregelen aan bod:

  • inkuipingen
  • opvang- en afvoersystemen
  • secundaire omhullingen.

De maatregelen om de verspreiding van gassen en dampen te beheersen die in de tweede vragenlijst worden behandeld, zijn:

  • gesloten gebouwen
  • afzuiging van ontvlambare stoffen uit lokalen
  • watersproeisystemen.