Procedure voor kandidaatstelling voor het uitoefenen van de functie van deskundige inzake het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen

Titel 6 betreffende de maatregelen ingeval van een arbeidsongeval van boek I van de codex over het welzijn op het werk handelt onder meer over de voorwaarden waaraan de deskundigen moeten voldoen. De in artikel 94bis, 2° van de wet van 4 augustus 1996 bedoelde administratie, is de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

De persoon die zich kandidaat wenst te stellen om opgenomen te worden op de lijst van deskundigen, zoals bedoeld in artikel I.6-8, § 2 van de codex, richt hiertoe een aanvraag aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze kandidatuur dient minimaal de hieronder vermelde gegevens te bevatten en kan per elektronische post worden overgemaakt. Wil de kandidaat echter een bewijs van verzenden dan wordt de kandidatuur best eveneens per aangetekend schrijven overgemaakt.

De verdere communicatie zal, behoudens uitzonderingen, uitsluitend via elektronische weg gebeuren.

Na onderzoek van het ingediende dossier, ontvangt de indiener een bericht of hij al dan niet opgenomen is op de bedoelde lijst van deskundigen. Bij niet-opname op de lijst vermeldt het bericht de reden(en) waarom.
Indien verdere uitleg gewenst is, kan er steeds contact opgenomen worden via het secretariaat van de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk: tel. 02 233 45 11, e-mail: tww@werk.belgie.be .

Overzicht van de in de kandidaatstelling minimaal te vermelden gegevens:

 • Naam en voornaam 
   
 • Rijksregisternummer
   
 • Correspondentieadres
   
 • Telefoon- en GSM-nummer
   
 • E-mailadres (dit e-mailadres zal door de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk effectief gebruikt worden om met de (kandidaat) deskundige te communiceren)
   
 • Een eensluidend verklaard afschrift van het bewijs dat met vrucht een erkende cursus van aanvullende vorming opgelegd aan de preventieadviseurs van het eerste niveau, gevolgd is
   
 • Een beknopt curriculum vitae (vooral de elementen die de deskundigheid kunnen aantonen)
   
 • Aanduiding van deskundigheid
  De materies en activiteitensectoren waarin een bijzondere deskundigheid verworven is (aankruisen + korte beschrijving geven):
  Volgens afwijkende gebeurtenis:
  • elektrische storing
  • explosie
  • brand
  • overlopen
  • kantelen
  • lekken
  • leeglopen
  • verdampen
  • vrijkomen
  • breken van het betrokken voorwerp
  • barsten van het betrokken voorwerp
  • glijden van het betrokken voorwerp
  • vallen van het betrokken voorwerp
  • instorten van het betrokken voorwerp
  • verlies van controle over een machine
  • verlies van controle over een vervoermiddel
  • verlies van controle over een transportmiddel
  • verlies van controle over een handgereedschap
  • verlies van controle over een voorwerp
  • vallen van personen van hoogte
  • gegrepen of meegesleept worden door een voorwerp of de vaart daarvan

   Volgens de betrokken voorwerpen:
  • steigers
  • bovengrondse constructies
  • graafwerken
  • sleuven
  • putten
  • onderaardse gangen
  • tunnels
  • ondergrondse wateromgeving
  • installaties
  • machines
  • toestellen
  • systemen voor gesloten transport
  • systemen voor open transport
  • systemen voor opslag
  • voertuigen voor transport over land
  • chemische stoffen
  • explosieven
  • radioactieve stoffen
  • biologische stoffen
  • veiligheidssystemen
  • veiligheidsuitrusting
  • wapens
  • dieren
  • micro-organismen
  • virussen
    
 • Huidige werkgever met coördinaten (adres, telefoonnummer, e-mailadres van de werkgever zelf)
   
 • Aanduiden of de kandidaat-deskundige al dan niet ernstige- arbeidsongevallenonderzoeken zal uitvoeren voor rekening van één van de hierna vermelde erkende diensten:
  • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Zo ja, welke ?
  • Externe dienst voor technische controles op de werkplaats. Zo ja, welke ?
    
 • Indien de kandidaat deskundige tewerkgesteld is bij een onder vorig lid vermelde erkende dienst en voor eigen rekening ernstige arbeidsongevallenonderzoeken zal uitvoeren, dient de kandidaat- deskundige een door de werkgever ondertekende verklaring toe te voegen, waaruit blijkt dat deze laatste zijn personeelslid de toelating geeft ernstige arbeidsongevallenonderzoeken te doen op vraag van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
   
 • Andere talen dan Nederlands waarin de kandidaat arbeidsongevallenonderzoeken kan verrichten en rapporteren:
  • Frans
  • Duits

De volgende ondertekende verklaring "Ik verklaar dat de in dit kader aan de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk overgemaakte gegevens correct zijn en verbind mij ertoe om het even welke wijziging met betrekking tot deze gegevens onmiddellijk te melden aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk op het e-mailadres: tww@werk.belgie.be "