2021 - Realisatie van een verzameling van goede praktijken in ondernemingen inzake werkhervatting

Hoofdthema

2021 Realisatie van een verzameling van goede praktijken in ondernemingen inzake werkhervatting (lopende)

Subthema

Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen. Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker het voor hem of haar is om opnieuw te gaan werken. Het is dus van het allergrootste belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan. Het doorlopen van een re-integratietraject beoogt werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er echt wel mogelijkheden zijn voor re-integratie, en hen te helpen deze kans te grijpen.

Daarom wordt ook een onderscheid gemaakt naargelang het gaat om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers dan wel van arbeidsongeschikten die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Het is zo dat wijzigingen in de wetgeving van het RIZIV en in de wetgeving van het welzijn op het werk in werking zijn getreden op 1 januari 2017.

Sinds de verschijning van de codex welzijn op het werk, bevinden de wijzigingen van de wetgeving welzijn op het werk betreffende het re-integratietraject zich in de artikelen I.4-72 tot I.4-82 van de codex (hoofdstuk VI van boek I, titel 4). Op deze webpagina’s op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) wordt deze nieuwe wetgeving uitgelegd: Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Op verzoek van de FOD Werkgelegenheid hebben onderzoekers een onderzoek gevoerd om de impact van de nieuwe reglementering op de re-integratie op het werk te evalueren. De samenvatting van het rapport, in het Frans en in het Nederlands, bevindt zich op de site van de FOD Werkgelegenheid: 2020 - Evaluatie van de impact van de nieuwe reglementering op de re-integratie op het werk.

De FOD Werkgelegenheid publiceert op zijn website een verklarende brochure (mei 2019): Werkhervatting na een langdurige afwezigheid om medische redenen. Preventie en re-integratie.

Deze wetgeving over werkhervatting, dit onderzoek over de evaluatie van deze wetgeving of ook deze brochure van de FOD Werkgelegenheid hebben als doelstelling om de ondernemingen te helpen om een waar beleid inzake werkhervatting in te voeren door de goede praktijken die in de ondernemingen bestaan te verzamelen.

Deze goede praktijken zullen het ook mogelijk maken om de faciliterende factoren en de belemmeringen voor de invoering van een beleid inzake werkhervatting concreet te maken.

Timing

2021-2022

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

 • Laetitia MELON (département recherche – CITEA SCRL-fs)
 • Aline BINGEN (centre Metices – Université libre de Bruxelles)
 • Christophe VANROELEN (centre Interface Demography – Vrije Universiteit Brussel)

Onderzoeksopzet

Doestellingen

De voornaamste doelstelling is dat de opdrachtnemer zich naar een bepaald aantal ondernemingen begeeft om de goede praktijken inzake werkhervatting te verzamelen en te analyseren.

Teneinde zo veel mogelijk goede praktijken van verschillende aard te verzamelen, zullen een groot aantal ondernemingen worden gecontacteerd en geïnterviewd. De selectie van de ondernemingen zal representatief moeten zijn in verband met:

 • de activiteitssector:
  • soort activiteiten: diensten, industrieel, tertiair, verzorging, horeca…
  • overheidssector en privésector;
 • de omvang van de onderneming;
 • de verdeling van de leeftijden in de onderneming;
 • het geslacht.

Het onderzoek moet in elk geval betrekking hebben op het ganse grondgebied van de federale staat.
 
De goede praktijken die werden verzameld moeten onderling worden vergeleken, geanalyseerd en gesorteerd volgens te bepalen criteria. Een verband zal worden gelegd om de goede praktijk te illustreren als een faciliterende factor of als een manier om een hindernis op te heffen voor de invoering van een beleid inzake werkhervatting. De goede praktijk zal eveneens opnieuw worden gesitueerd ten aanzien van de verschillende punten en fases opgenomen in de brochure van de FOD Werkgelegenheid (Werkhervatting na een lange afwezigheid wegens medische reden).
 
Het verzamelen van deze goede praktijken zal leiden tot twee elementen:

 • een aanvullende tool bij de brochure van de FOD Werkgelegenheid, waarin de verschillende punten en fases zijn opgenomen van het initiatief tot invoering van een beleid inzake werkhervatting waarin deze worden geïllustreerd door de goede praktijken die verzameld zullen zijn op het terrein. De doelstelling van deze tool zal zijn om concreet uit te leggen hoe elke fase van het beleid zal worden uitgevoerd tot de implementatie van het actieplan en hoe het hoofd te bieden aan de mogelijke hindernissen en of hoe het initiatief te begunstigen.
 • een samenvattend document waarin anoniem beknopte informatie over elke goede praktijk zal opgenomen zijn.

De doelstelling van de tool is dat een werkgever die gemotiveerd is om een beleid inzake werkhervatting in te voeren de basiselementen zou kunnen hebben, die concreet genoeg zijn, om autonoom een preventiebeleid te kunnen invoeren in zijn onderneming.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek, neem dan contact op met DiOVA, E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.