Vijf Europese richtlijnen aangepast aan de CLP verordening

Gepubliceerd op

Op 5 maart 2014 publiceerde het Publicatieblad van de Europese Unie de richtlijn 2014/27/EU (PDF) die 5 richtlijnen in het kader van de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers aanpast aan de Europese CLP verordening 1272/2008. Die verordening legt de industrie verplichtingen op om chemische stoffen en mengsels in te delen, te etiketteren en te verpakken volgens het wereldwijde geharmoniseerde systeem.

Aangepaste richtlijnen

De nieuwe richtlijn wijzigt deze richtlijnen:

 • 92/58/EEG: minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk;
 • 92/85/EEG: maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie;
 • 94/33/EG: bescherming van jongeren op het werk;
 • 98/24/EG: bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk;
 • 2004/37/EG: bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

De bovenstaande richtlijnen verwezen nog naar de vroegere wetgeving over indeling en etikettering van chemische stoffen en gebruikten nog oude terminologie. Daarom moesten ze worden aangepast. Het gaat echter louter om technische aanpassingen. Er verandert niets aan het toepassingsgebied en ook het huidige beschermingsniveau van werknemers blijft behouden.

Overzicht van de aanpassingen

Veiligheidssignalisatie

 • de verwijzing naar richtlijnen 67/548/EEG en 88/379/EEG is vervangen door de verwijzing naar de CLP verordening 1272/2008;
 • het woord “preparaat” is vervangen door het woord “mengsel”;
 • het waarschuwingsbord “schadelijke of irriterende stoffen” van bijlage II, sectie 3.2 is verwijderd;
 • het algemeen waarschuwingsbord “gevaar” wordt aangevuld met een voetnoot. Die voetnoot vermeldt dat het bord niet wordt gebruikt voor chemische stoffen en mengsels, tenzij het is gebruikt in overeenstemming met bijlage III, punt 5 om (opslag)plaatsen van gevaarlijke stoffen aan te duiden.

Voor de rest zijn er geen aanpassingen. De reddingsborden uit bijlage II, sectie 3.4 met richtingaanduiding zijn niet aangepast. Er is ook geen verwijzing naar de geharmoniseerde ISO 7010 norm. In de praktijk zijn er behalve het “uitroepteken” en het verdwijnen van het sint-andreaskruis sensu strictu geen aanpassingen of wijzigingen.

Moederschapsbescherming

Enkel de bijlagen zijn gewijzigd:

 • er wordt verwezen naar de aangepaste richtlijn 2000/54/EG over biologische agentia en niet meer naar de richtlijn 90/679/EEG;
 • in plaats van te verwijzen naar vier R-zinnen van de richtlijn 67/548/EEG wordt er nu verwezen naar de indeling van de CLP verordening.

Jongeren

Enkel de bijlagen zijn gewijzigd. Er wordt nu verwezen naar:

 • de aangepaste richtlijn 2000/54/EG rond biologische agentia en niet meer naar de richtlijn 90/679/EEG;
 • de aangepaste richtlijn 2004/37/EG en niet meer naar de richtlijn 90/394/EEG;
 • de indeling van de CLP verordening in plaats van naar de R-zinnen van de richtlijn 67/548/EEG.

Chemische agentia

 • de verwijzingen in de definities naar de richtlijnen 67/548/EEG en 88/379/EEG zijn vervangen door verwijzingen naar de CLP verordening;
 • voor de informatie van het veiligheidsblad wordt verwezen naar de REACH verordening 1907/2006.

Carcinogene of mutagene agentia

 • de verwijzing in het doel naar de richtlijn 83/477/EEG (asbest) is vervangen door de verwijzing naar de richtlijn 2009/148/EG;
 • verwijzingen in de definities naar de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG zijn vervangen door verwijzingen naar de CLP verordening;
 • het woord “preparaat” is vervangen door het woord “mengsel”.

Omzetting in Belgisch recht

De lidstaten van de Europese Unie moeten tegen uiterlijk 1 juni 2015 de richtlijn in hun regelgeving hebben omgezet. Die datum is bepaald in de CLP verordening, waarin staat dat alle mengsels op de markt na die datum moeten worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt in overeenstemming met de nieuwe regels.

In België zullen de aanpassingen worden omgezet in deze koninklijke besluiten die zijn opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk: