Nieuwe regels voor de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden

Gepubliceerd op

Op 10 juni 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk.

Dit koninklijk besluit is de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden).

Het koninklijk besluit bevat bepalingen die betrekking hebben op het toepassingsgebied en definities (Afdeling I), de grenswaarden voor bloostelling en de actieniveaus (Afdeling II), de risicoanalyse (Afdeling III), de maatregelen ter voorkoming of vermindering van de risico’s (Afdeling IV), de voorlichting en de opleiding van de werknemers (Afdeling V), de raadpleging en participatie van de werknemers (Afdeling VI), het gezondheidstoezicht (Afdeling VII), de afwijkingen (Afdeling VIII) en slotbepalingen (Afdeling IX).

Daarnaast heeft het koninklijk besluit drie bijlagen in verband met de natuurkundige grootheden (bijlage 1), de niet-thermische effecten: grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus in het frequentiegebied van 0 Hz tot en met 10 MHz (bijlage 2) en de thermische effecten: grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 300 GHz.