Opleiding

Op deze pagina

  Inleiding 

  De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk hervormt en heft eveneens de huidige regeling inzake vorming op zoals ingevoerd door artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, waarin bepaald werd dat de totale inspanningen inzake opleiding van werkgevers uit de privé sector 1,9% diende te bedragen van de gezamenlijke loonmassa van alle ondernemingen.  

  Artikel 30 van de voormelde wet bepaalde dat de werkgevers die behoorden tot een sector die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseerde een ​​bijdrage van 0,05% dienden te betalen ter financiering van initiatieven ten voordele van de risicogroepen.  

  De nieuwe regeling schaft dus eveneens de sancties af verbonden aan artikel 30 van de voormelde wet van 23 december 2005.  

  De huidige interprofessionele doelstelling om 1,9% van de globale loonmassa aan opleidingen toe te wijzen werd aldus vervangen door een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld vijf dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent.  

  De nieuwe wet voorziet in het organiseren van opleidingen, hetzij op sectoraal niveau, hetzij op ondernemingsniveau door het creëren van een individuele opleidingsrekening. Bij ontstentenis van een collectieve overeenkomst gesloten op sectoraal -of op ondernemingsniveau, kan de werknemer aanspraak maken op twee dagen opleiding gemiddeld per jaar, per voltijds equivalent.  

  De wet beoogt zowel formele als informele opleidingen (die rechtstreeks verband houden met het werk). Ze verduidelijkt dat het opleidingsaanbod betrekking kan hebben op materies inzake welzijn, zoals bedoeld in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.  

  Beginselen 

  De nieuwe wet bepaalt dat de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent, hetzij op sectoraal niveau, hetzij op individueel niveau kan geconcretiseerd worden.  

  Concretisering op sectoraal niveau  

  Inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst 

  De doelstelling die erin bestaat gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent, per jaar te bereiken kan geconcretiseerd worden, hetzij door middel van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij door middel van een verlenging van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten voor de jaren 2013 tot 2016.  

  Indien de sociale partners beslissen om een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten, moet die collectieve arbeidsovereenkomst verplicht voorzien in:  

  • een opleidingsinspanning van gemiddeld twee dagen per jaar, per voltijds equivalent; en
  • een groeipad waarbij wordt aangegeven in welke mate het aantal opleidingsdagen wordt verhoogd om de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar, per voltijds equivalent te bereiken. 

  Indien de sociale partners beslissen om een bestaande collectieve arbeidsovereenkomst te verlengen, moet die collectieve arbeidsovereenkomst verplicht voorzien in:  

  • een opleidingsinspanning die minstens gelijkwaardig is aan de bestaande opleidingsinspanning op het niveau van de betrokken bedrijfstak;
  • een groeipad waarbij wordt aangegeven in welke mate het aantal opleidingsdagen wordt verhoogd om de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar, per voltijds equivalent te bereiken. 

  De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst of de verlengde collectieve arbeidsovereenkomst moet ook een kader vastleggen voor de praktische verwezenlijking van deze opleidingsinspanning en voor de realisatie van het groeipad.  

  Neerlegging en algemeen verbindend verklaring 

  De nieuwe of verlengde collectieve arbeidsovereenkomst moet op de Directie van de griffie en de algemeen verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomsten van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg neergelegd worden, ten laatste op 30 september van het eerste jaar van het interprofessioneel akkoord of bij ontstentenis van een dergelijk akkoord, het eerste jaar van de tweejaarlijkse periode gelijk aan de duur van een interprofessioneel akkoord.  

  Die periode vangt voor de eerste keer aan op 1 januari 2017.  

  De collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten voor de periode 2017-2018 kunnen uitzonderlijk ten laatste op 30 november 2017 neergelegd worden op de Directie van de griffie, in plaats van 30 september.  

  Concretisering door de instelling van een individuele opleidingsrekening   

  Bij ontstentenis van een nieuwe of verlengde collectieve arbeidsovereenkomst kan de opleidingsinspanning geconcretiseerd worden door middel van het creëren van een individuele opleidingsrekening en het toekennen van een opleidingskrediet.  

  Het aantal dagen toegekend in het kader van een individuele opleidingsrekening kan in elk geval niet lager zijn dan het equivalent van 2 dagen per voltijdse werknemer.  

  De individuele opleidingsrekening moet ook in een groeipad voorzien om de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar, per voltijds equivalent te bereiken.  

  Wanneer de werknemer de opleidingsdagen waarop hij recht had, niet opgebruikt zou hebben, zullen de niet-opgebruikte opleidingsdagen worden overgedragen naar het daaropvolgende jaar, zonder echter zijn opleidingskrediet van het volgende jaar te verminderen.  

  De wet machtigt de Koning om de minimale vermeldingen vast te stellen die in de opleidingsrekening moeten worden opgenomen en om te bepalen op welke wijze deze rekening georganiseerd en beheerd zal worden.

  Afwijkingen en suppletieve regeling 

  Afwijkingen en uitsluitingen 

  De KMO’s of de werkgevers die minder dan tien werknemers tewerkstellen worden formeel uit het toepassingsgebied gesloten door de wet.  

  Deze uitsluiting is gerechtvaardigd door het feit dat in die structuren de opleiding vooral een informele vorm aanneemt.  

  De wet voorziet ook in een afwijking voor de werkgevers die minimum tien maar minder dan twintig werknemers tewerkstellen. Dergelijke werkgevers vallen onder een afwijkend regime dat door de Koning bepaald moet worden.  

  Suppletieve regeling 

  Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in de toekenning van opleidingsdagen zoals hierboven uiteengezet en indien de werknemer niet beschikt over een opleidingsrekening of een opleidingskrediet, heeft hij, vanaf 1 januari 2017, recht op gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar, per voltijds equivalent.  

  De opleidingen kunnen door de werknemer gevolgd worden, hetzij binnen zijn gewone werktijden, hetzij buiten zijn gewone werktijden.  

  Wanneer de opleiding buiten de gewone werktijden wordt gevolgd, geven de uren die daarmee overeenkomen recht op de betaling van het normale loon, zonder evenwel aanleiding te geven tot de betaling van een eventueel overloon.  

  Bijkomende formaliteiten 

  De werkgever zal rekenschap afleggen van de wijze waarop hij zijn verplichting aangaande de vorming van zijn werknemers is nagekomen door het invullen van de sociale balans.  

  Vanaf 1 januari 2018 zal de nieuwe regeling geëvalueerd worden door de sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad zetelen.