Verklarende nota formulier sluiting van een onderneming

Informatie inzake sluiting onderneming - wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen 

Wanneer u moet overgaan tot de sluiting van een onderneming of een afdeling van een onderneming dient u onverwijld bepaalde voorafgaande inlichtingen, opgenomen in een formulier (DOC, 204.5 KB), te verstrekken. 

Deze voorafgaande informatieverplichting is enkel op u van toepassing voor zover uw onderneming of afdeling van de onderneming gemiddeld ten minste 20 werknemers tewerkstelt gedurende de 4 trimesters die het trimester voorafgaan waarin de definitieve stopzetting heeft plaatsgehad.  

Deze verplichting is niet van toepassing op: 

 • een onderneming zonder handels- of industriële finaliteit, 
 • een beoefenaar van een vrij beroep. 

Volgend formulier is niet op u van toepassing wanneer uw onderneming ressorteert onder de volgende paritaire comités: P.C. 113, P.C. 120.03, P.C. 133, P.C. 202. Deze paritaire comités hebben specifieke informatie methodes voor hun sector vastgelegd. Hierover vindt u meer informatie in onderstaande tabel: 

Paritaire comités 113, 120.03 en 133
PC Sector K.B. / B.S. CAO Inwerkingtreding
PC 113 Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf

K.B. 10.10.2005

B.S. 14.12.2005

C.A.O. van 19.04.2004
 

19 april 2004

onbepaald
 

PSC 120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

K.B. 05.05.2004

B.S. 29.06.2004
 

C.A.O. van 16.12.2003
 

1 januari 2004

onbepaald
 

PC 133 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
 

K.B. 28.09.2005

B.S. 26.10.2005
 

C.A.O. van 02.04.2004
 

02.04.2004

onbepaald     

 PC 202 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
(P.C. 202.01 uitgesloten)

K.B. 23.06.2003

B.S. 25.08.2003

 

 C.A.O. van 05.11.2002


 
01.01.2002

onbepaald 

Het ingevulde formulier moet per aangetekende brief, per fax of via elektronische verzending naar volgende personen gestuurd worden:

In alle gevallen naar: 

E-mail: herstructurering@werk.belgie.be 
Adres: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Arbeidsrecht en Juridische studieën
Ernest Blérotstraat 1
1070 Brussel

Afhankelijk van de vestigingsplaats van uw onderneming: 

 • Het Brusselse Gewest:

E mail : info.gosuin@gov.brussels  

Adres : Kabinet van Minister Gosuin
            Botanic Building –12e verdieping
            Sint-Lazaruslaan 10
            1210 BRUSSEL 

 • Het Waalse Gewest

E-mail :        fabien.braeckevelt@forem.be
 

 • Het Vlaamse Gewest

E-mail:  sluiting.onderneming@vlaanderen.be
Fax:      02/553.60.07
Adres:  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
            Koning Albert II-laan 35, bus 10
            1030 Brussel

E-mail: regionaletoetsing@vlaanderen.be
Adres: Departement Werk en Sociale Economie
           Afdeling Werkgelegenheidsbeleid - Cel Regionale toetsing
           Ellipsgebouw
           Koning Albert II-laan 35 bus 20
           1030 Brussel

Opmerkingen : 

Bij het invullen van het formulier, dient u met volgende begrippen rekening te houden :

 • Het begrip onderneming : onder ‘onderneming’, wordt technische bedrijfseenheid verstaan, deze wordt bepaald op grond van economische en sociale criteria, in geval van twijfel primeren deze laatste. Het is mogelijk dat de technische bedrijfseenheid niet overeenstemt met de juridische entiteit, dit is het geval wanneer een bedrijfszetel gekenmerkt wordt door een bepaalde economische zelfstandigheid.
 • Onder ‘afdeling van de onderneming’ wordt een georganiseerd geheel van personen en activa verstaan waarmee een economische activiteit met een eigen doelstelling kan worden uitgeoefend .
 • het begrip ‘sluiting van een onderneming’ : er is sprake van sluiting van een onderneming wanneer twee voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
   
  • de hoofdactiviteit van de onderneming moet definitief zijn stopgezet;
  • het aantal nog tewerkgestelde werknemers in de onderneming moet gedaald zijn tot beneden 25% van het aantal werknemers dat er gemiddeld was tewerkgesteld tijdens de 4 trimesters die het trimester voorafgaan waarin de definitieve stopzetting heeft plaatsgehad.