Transitietrajecten

Op deze pagina

    In het kader van een transitietraject kunnen ontslagen werknemers tijdens de opzeggingstermijn reeds beginnen werken bij een andere werkgever (gebruiker). Een dergelijk transitietraject verloopt altijd via de tussenkomst van een uitzendbureau of een gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling.  

    Gedurende de terbeschikkingstelling betaalt de werkgever, die de werknemer heeft ontslagen, het loon verder uit.  Dit loon moet minstens overeenstemmen met het loon dat geldt bij de gebruiker voor de functie die de werknemer daar uitoefent.  Indien dit loon echter lager is dan het lopend loon waarop de werknemer recht heeft in het kader van zijn opzeggingstermijn, dient de werkgever het lopend loon verder uit te betalen. De gebruiker dient een gedeelte van het door de werkgever betaalde loon te compenseren. Het bedrag daarvan wordt vrij bepaald in onderling overleg tussen de twee werkgevers.   

    Op het einde van het traject dient de gebruiker de werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in dienst nemen. Indien de gebruiker deze verplichting niet naleeft, zal de gebruiker een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de helft van de duurtijd van de terbeschikkingstelling binnen het kader van het transitietraject. Deze sanctie is van toepassing zonder afbreuk te doen van de eventueel te respecteren opzegtermijn. 

    Bij aanwerving door de gebruiker, behoudt de werknemer de anciënniteit die hij op grond van zijn vorige arbeidsovereenkomst heeft opgebouwd, voor wat betreft de bepalingen aangaande loopbaanonderbreking en tijdskrediet (met inbegrip van de thematische verloven). 

    Wordt uiteindelijk de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur verbroken, dan wordt voor het berekenen van de opzeggingstermijn ook rekening gehouden worden met de anciënniteit opgebouwd gedurende het transitietraject.