Europese werkgelegenheidsstrategie

Op deze pagina

  Europa 2020

  Europa 2020 is de naam van de groeistrategie die de Europese Unie heeft goedgekeurd voor het volgende decennium om een slimme, duurzame en inclusieve economie te ontwikkelen. Deze drie prioriteiten die elkaar onderling versterken, moeten de Unie en haar lidstaten helpen te komen tot een hoog niveau inzake werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie.

  Concreet heeft de Europese Unie vijf ambitieuze doelstellingen bepaald die tegen 2020 moeten worden bereikt; deze doelstellingen hebben betrekking op werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, armoedebestrijdingen energie (en ook op de strijd tegen de klimaatverandering). Elke lidstaat heeft zijn eigen nationale doelstellingen op elke van deze domeinen goedgekeurd. Concrete acties die worden gevoerd op Europees en nationaal vlak, ondersteunen deze strategie. Drie van deze vijf doelstellingen vormen de Europese werkgelegenheidsstrategie.

  Doelstellingen van de Europese werkgelegenheidsstrategie

  Conform de Strategie "Europa 2020" heeft de Europese werkgelegenheidsstrategie tot doel vele arbeidsplaatsen van een betere kwaliteit te creëren in de hele Europese Unie.

  Hiervoor moeten tegen 2020 drie grote doelstellingen worden bereikt op het vlak van de Europese Unie. Met dit doel voor ogen heeft België zijn eigen nationale doelstellingen bepaald:

   Doelstellingen van de EU voor 2020  Doelstellingen van België
   Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar  Werkgelegenheid voor 73,2% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar
   Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder dan 10%.
   Een diploma hoger onderwijs voor ten minste 40 % van de bevolking van 30 tot 34 jaar
   Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder dan 9,5 %.
   Een diploma hoger onderwijs voor ten minste 47 % van de bevolking van 30 tot 34 jaar
   Vermindering van het aantal personen dat wordt getroffen of bedreigd door armoede
   en sociale uitsluiting met ten minste 20 miljoen
   Vermindering van het aantal personen dat wordt getroffen of bedreigd door armoede
   en sociale uitsluiting met ten minste 380.000

  Conform de richtsnoeren voor de werkgelegenheid heeft België eveneens de volgende sub-doelstellingen bepaald die moeten worden bereikt tegen 2020:

  • Werkgelegenheidsgraad bij vrouwen van 69 %;
  • Werkgelegenheidsgraad bij oudere werknemers van 50 %;
  • Percentage jongeren dat noch werk heeft en noch onderwijs noch opleiding volgt (NEET) van 8,2 %;
  • Kloof tussen de werkgelegenheidsgraad van Belgen en niet-EU-burgers van minder dan 16,5 procentpunten.

  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid

  De richtsnoeren van de Raad die werden voorgesteld door de Commissie en werden goedgekeurd door de nationale regeringen en de Raad, coördineren de nationale beleidslijnen van de lidstaten van de Europese Unie door de gezamenlijke prioriteiten en doelstellingen te bepalen.

  • De deelname aan de arbeidsmarkt verhogen: de EU bepaalt voor zichzelf de doelstelling om de werkgelegenheidsgraad van mannen en vrouwen tussen 20 en 64 jaar oud, op te krikken tot 75% tegen het jaar 2020. Om deze doelstelling te bereiken, moeten de lidstaten de jongeren, de oudere werknemers, laaggeschoolde werknemers en legale migranten ertoe aanmoedigen deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
  • Zorgen voor gekwalificeerde arbeidskrachten: de ontwikkeling van nieuwe competenties die inspelen op de noden van de arbeidsmarkt, moet het mogelijk maken de productiviteit en de inzetbaarheid van de werknemers te verhogen. Bovendien moeten de lidstaten het vermogen van de onderwijs en vormingssystemen opdrijven en de aanpassing ervan aan de evolutie van de samenleving naar een economie met een lage CO2-uitstoot, waarbij de hulpmiddelen doeltreffend worden gebruikt, in de hand werken.
  • De onderwijs en vormingssystemen verbeteren: tegen 2020 moet het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating worden teruggeschroefd tot minder dan 10% en zou ten minste 40% van de personen tussen 30 en 34 jaar oud een cyclus hoger onderwijs moeten hebben afgewerkt.
  • De strijd tegen de sociale uitsluiting: de strategie "Europa 2020" bevordert de sociale insluiting en de strijd tegen de armoede, zodat in de loop van de volgende 10 jaar ten minste 20 miljoen personen niet meer het risico lopen in de armoede te belanden of te worden uitgesloten.

  Hoe werkt de strategie?

  De Europese werkgelegenheidsstrategie maakt het vooral mogelijk de geboekte vooruitgang op te volgen, te coördineren, te informeren...  Deze strategie biedt een kader (de "open coördinatiemethode") die de landen van de EU de mogelijkheid biedt informatie te delen en hun werkgelegenheidsbeleid te bespreken en te coördineren.

  Elk jaar keuren de nationale regeringen (via het Comité voor de Werkgelegenheid) en de Europese instellingen het "werkgelegenheidspakket" goed dat uit de volgende elementen bestaat:

  Parallel met deze procedure wordt een permanente dialoog opgezet tussen de Commissie, de nationale regeringen, de vakbonden, de werkgevers en de andere Europese instellingen (Parlement, Europees Economisch en Sociaal Comité, Comité van de Regio’s, enz..)

  Indicatoren van de Europese werkgelegenheidsstrategie

  Het Comité voor de Werkgelegenheid, het Comité voor Sociale Bescherming en de Commissie hebben hun krachten gebundeld om een "Joint Assesment Framework" te ontwikkelen dat kwantitatieve en kwalitatieve middelen bevat om onder meer de vooruitgang te kunnen evalueren die werd geboekt op het vlak van de belangrijkste doelstellingen die werden bepaald in de Europese werkgelegenheidsstrategie voor 2020. Het kwantitatieve aspect bestaat uit een lijst van beleidsvlakken en indicatoren die hierop betrekking hebben.

  Voor meer informatie:
  http://www.be2020.eu/
  http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=nl