Uitzendarbeid

Op deze pagina

  Probleemstelling

  Een gebruiker kan op uitzendkrachten beroep doen in drie gevallen:

  • om in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien;
  • om te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk;
  • om te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.

  Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt, staat deze ten opzichte van de uitzendkracht in voor de toepassing van de bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

  Vooraleer op een uitzendkracht beroep te doen, stelt de gebruiker het uitzendbureau in kennis van onder meer de vereiste beroepskwalificaties en informatie met betrekking tot het welzijn bij het uit te voeren werk. Dit gebeurt aan de hand van een werkpostfiche. Op grond van de verkregen informatie selecteert het uitzendbureau een geschikte uitzendkracht. Voorafgaand aan haar terbeschikkingstelling van de gebruiker, deelt het uitzendbureau de alzo verkregen informatie mee aan de uitzendkracht.

  Behoudens het geval waarin de gebruiker een zelfstandige zou zijn, vergt het opstellen van de werkpostfiche geen inspanning van de gebruiker. De omstandigheden waarin op een uitzendkracht beroep kan worden gedaan zijn immers van die aard dat de gebruiker voor het uit te voeren werk reeds voordien een risico-evaluatie heeft uitgevoerd en preventiemaatregelen genomen.

  Desondanks zijn marktconcurrentie en tijdsdruk factoren die de correcte toepassing van de procedure bemoeilijken. Om het uitzendbureau en de gebruiker te steunen in het nakomen van hun verplichtingen stelt de wet hen een instrument ter beschikking, gelijkaardig aan datgene waarvan werkgevers gebruik moeten maken, wanneer zij beroep doen op ondernemingen van buitenaf: het weren van ondernemingen van wie zij kunnen weten dat zij de welzijnsregels niet naleven.

  De gebruiker

  Artikel 12ter van de welzijnswet bepaalt:

  "Elke gebruiker van uitzendkrachten is ertoe gehouden de diensten te weigeren van het uitzendbureau waarvan hij kan weten dat het zijn verplichtingen opgelegd door deze wet en door de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft." 

  De gebruiker kan zulks weten, bijvoorbeeld op basis van zijn ervaring uit het verleden, wanneer hij vaststelt dat, ondanks de correcte informatie via de werkpostfiche aan het uitzendbureau te hebben medegedeeld, dit hem toch uitzendkrachten ter beschikking stelde zonder de gepaste beroepskwalificatie of zonder de informatie aan de uitzendkrachten te hebben overgedragen.

  Het uitzendbureau

  Artikel 12quater van de welzijnswet bepaalt:

  "Elk uitzendbureau is ertoe gehouden te weigeren zijn uitzendkrachten ter beschikking te stellen van de gebruiker van wie hij kan weten dat deze zijn verplichtingen opgelegd door deze wet en door de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en hun uitvoeringsbesluiten, ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft." 

  Het uitzendbureau kan zulks weten, bijvoorbeeld, wanneer het vaststelt dat:

  • de gebruiker hem op de werkpostfiche niet de belangrijke risico's meedeelt waaraan men
   zich voor de gevraagde beroepskwalificaties mag verwachten;
  • zijn uitzendkrachten hem ervan informeren dat zij activiteiten moeten uitoefenen die niet
   overeenstemmen met de gegevens meegedeeld op de werkpostfiche of dat zij op de werkpost
   onvoldoende omkaderd zijn geworden door personeel van de gebruiker;
  • zijn uitzendkrachten bij de gebruiker het voorwerp uitmaken van abnormaal veel of ernstige
   ongevallen of gezondheidsproblemen.

  Meer informatie

  Zie de  toelichting over titel 2 betreffende de uitzendarbeid van boek X van de codex over het welzijn op het werk.

  Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk