Seveso: preventie van zware ongevallen

Op deze pagina

    De preventie van zware ongevallen maakt het voorwerp uit van de zogenaamde Europese Sevesorichtlijn. In deze richtlijn worden zware ongevallen omschreven als zware emissies, branden en explosies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Deze richtlijn is van toepassing op een beperkte groep van bedrijven, de zogenaamde Sevesobedrijven. Dit zijn bedrijven waar gevaarlijke chemische stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die de drempelwaarden gedefinieerd in de Sevesorichtlijn overschrijden. Het merendeel van de Sevesobedrijven is actief in sectoren als chemie, petrochemie, brandstofhandel, productie van geneesmiddelen, staalindustrie, non-ferro industrie, afvalverwerking.

    De Seveso-regelgeving focust op het beheersen van het accidenteel vrijkomen van stoffen of energie uit procesinstallaties en gaat bijgevolg over procesveiligheid. Procesveiligheid is een aparte discipline binnen de veiligheidstechniek, die een specifieke aanpak, deskundigheid en veiligheidscultuur vergt.

    Procesveiligheid heeft in de eerste plaats betrekking op de veiligheid van het personeel van de Sevesobedrijven en van de derden die er tewerkgesteld zijn. In geval van een vrijzetting van toxische stoffen, branden of explosies lopen zij de meeste kans om getroffen te worden. Ze bevinden zich bovendien het dichtst bij de installatie en zullen dus bij een ongeval de grootste impact ondervinden.

    Procesveiligheid is echter ruimer dan arbeidsveiligheid omdat in bepaalde gevallen de omvang van de zware ongevallen de terreingrenzen kan overschrijden waarbij ook de mensen buiten de onderneming kunnen getroffen worden. De vrijzetting van gevaarlijke stoffen kan ook schade veroorzaken aan het milieu. Procesveiligheid omvat dus ook bepaalde aspecten van externe veiligheid, civiele bescherming en milieubescherming. Dit verklaart de betrokkenheid van diverse overheidsdiensten bij de implementatie van de Sevesorichtlijn.

    Binnen de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk is de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s belast met het toezicht op de Belgische Sevesobedrijven.