De kennisgeving

Op deze pagina

  De exploitant van een Seveso-inrichting moet een kennisgeving indienen bij de overheid. De kennisgeving bevat informatie die de overheidsdiensten nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en vormt in het bijzonder de basis voor de actieve informatieverstrekking aan het publiek.

  Inhoud

  De informatie die de exploitant moet opnemen in de kennisgeving is beperkt en omvat:

  • De identificatie van de inrichting en administratieve gegevens:
   • naam van de exploitant: dit is de natuurlijke of rechtspersoon die instaat voor de dagdagelijkse uitbating van de installaties en is in principe de werkgever
   • het adres van de inrichting
   • het vestigingseenheidsnummer en ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen
   • de naam en de functie van de persoon die belast is met de leiding van de inrichting (bijvoorbeeld de plant of site manager)
   • de naam en het adres van de maatschappelijke zetel van de exploitant.
  • Een beschrijving van de aanwezige gevaarlijke stoffen: identificatie van de benoemde stoffen en van de gevarencategorieën en bijbehorende maximale hoeveelheden.
  • Een beknopte omschrijving van de industriële activiteit.
  • Een beschrijving van de onmiddellijke omgeving van de inrichting en de factoren die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.

  Indiening

  Voor de rapportageverplichtingen is in het samenwerkingsakkoord een éénloketprincipe ingevoerd om de administratieve belasting voor de exploitant te beperken. Per gewest is een dienst aangeduid die deze loketfunctie vervult ("coördinerende dienst", zie bevoegde overheidsdiensten).

  De exploitant dient de kennisgeving in bij deze dienst. Deze dienst zorgt voor de verdere distributie van de exemplaren die bestemd zijn voor de gewestelijke en federale inspectiediensten, FOD binnenlandse zaken, de gouverneur, de bevoegde brandweerdienst en de burgemeester.

  De kennisgeving of haar actualisatie moet worden ingediend:

  • voor een inrichting die door een initiatief van de exploitant voor het eerst onderworpen wordt aan het samenwerkingsakkoord of van Sevesostatus wijzigt ("nieuwe inrichting"): uiterlijk vier maanden voor de inbedrijfstelling of de wijziging
  • voor een inrichting die door een wijziging van de wetgeving voor het eerst onderworpen wordt aan het samenwerkingsakkoord of van Sevesostatus wijzigt ("andere inrichting"): binnen een termijn van drie maanden volgend op de gewijzigde Seveso-status.

  Wijzigingen

  Bij wijzigingen van de administratieve gegevens over de inrichting of de rechtspersoon (bijvoorbeeld de naam van de onderneming, een fusie of afsplitsing, vervanging van de persoon belast met de dagdagelijkse uitbating,...) of bij stopzetting van de exploitatie, moet de exploitant onmiddellijk de overheidsdiensten informeren.

  De kennisgeving moet herzien worden bij een significante wijziging van de installaties, van de processen of van de gevaarlijke stoffen (aard, fysische vorm, hoeveelheid). Het spreekt voor zich dat een actualisatie enkel hoeft indien de informatie die opgenomen was in de eerste kennisgeving niet langer actueel of representatief is. Bij wijziging van Seveso-status moet de actualisatie vier maand voor de wijziging gebeuren, in alle andere gevallen uiterlijk de dag voor de invoering van de wijziging.

  De meldingen en actualisaties volgen dezelfde administratieve weg als de initiële kennisgeving.