Gevaarlijke stoffen volgens het Samenwerkingsakkoord

Op deze pagina

  Bijlage 1 van het samenwerkingsakkoord legt vast welke stoffen in deze regelgeving beschouwd worden als een gevaarlijke stof. De term "gevaarlijke stof" slaat zowel op stoffen als mengsels.

  De bijlage bestaat uit twee delen:

  • een eerste deel definieert algemene gevarencategorieën
  • een tweede deel is een beperkte lijst van met naam genoemde stoffen;

  Het toewijzen van een stof aan de algemene gevarencategorieën gebeurt aan de hand van de indeling van die stof volgens de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008. Bij twijfel of onduidelijkheid kan de databank “Inventaris van indelingen en etiketteringen” van het European Chemicals Agency (ECHA) geraadpleegd worden ("C&L Inventory"). Deze databank bevat de indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen, evenals de eventuele geharmoniseerde indeling.

  De startbasis voor de exploitant is de informatie die vervat is in het veiligheidsinformatieblad die hij ontvangen heeft van de producent of leverancier.

  De lijst van benoemde stoffen vormt een afwijking op de indeling volgens de gevarencategorieën: het betreft stoffen waaraan lagere of hogere drempelwaarden toegekend werden of die niet in één van de categorieën kunnen ingedeeld worden (zoals enkele carcinogenen). Let op: voor de toepassing van de sommatieregel moeten deze benoemde stoffen ingedeeld worden in de Seveso-gevarencategorieën (maar ze behouden wel hun specifieke, afwijkende drempelwaarden).

  Onderstaande tabellen geven: