Optreden bij en na een zwaar ongeval

Op deze pagina

    Wanneer er zich een zwaar ongeval voordoet, of een onbeheerste gebeurtenis van zodanige aard dat redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij tot een zwaar ongeval leidt, moet de exploitant uiteraard in de eerste plaats zijn intern noodplan in werking stellen.

    De exploitant moet een aantal onmiddellijke meldingen doen en een aantal inlichtingen verstrekken over het ongeval van zodra hij daarover beschikt.

    Na het ongeval moet een onderzoek ingesteld worden, zowel door de exploitant als door de inspectiediensten. De inspectiediensten moeten bepaalde zware ongevallen ook rapporteren naar de Europese Commissie.

    Na een zwaar ongeval verschaft de gouverneur de betrokken personen informatie over het ongeval dat zich heeft voorgedaan en, in voorkomend geval, over de getroffen maatregelen om de gevolgen ervan te beperken.