Maatregelen te nemen door de exploitant

Op deze pagina

    Het samenwerkingsakkoord bevat 3 verplichtingen met betrekking tot maatregelen die door de exploitant moeten genomen worden ter preventie van zware ongevallen:

    Onder exploitant wordt de natuurlijke of rechtspersoon verstaan die de inrichting exploiteert. Het uitgangspunt in de definitie van exploitant is het antwoord op de vraag wie de installaties feitelijk uitbaat of opereert. Wie de installatie bezit of op wiens naam de vergunning staat, is daarbij van ondergeschikt belang. De feitelijke uitbater kan - maar hoeft niet - de eigenaar te zijn van de installaties. Hij kan ook een vruchtgebruiker zijn, een huurder of een lasthebber. Het samenwerkingsakkoord bevat verplichtingen op het vlak van preventiebeleid, veiligheidsbeheersysteem, uitvoering van veiligheidsstudies en het implementeren van veiligheidsmaatregelen, onderzoeken van incidenten en ongevallen, opleiding van de werknemers, enz. In de praktijk zijn dit verantwoordelijkheden van diegene die instaat voor het dagdagelijkse beheer van de installatie en niet van de eigenaar(s) van de installatie. De exploitant is normaal gezien de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de werknemers (werkgever) en is doorgaans, maar niet noodzakelijk, ook de vergunningshouder.