De Seveso-overheidsdiensten in België

Op deze pagina

  Federale overheidsdiensten

  Afdeling van het toezicht op de chemische risico's

  Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 Brussel
  tel.: 02/233 45 12
  e-mail: crc@werk.belgie.be (algemene opmerkingen, vragen en aanvraag documenten)

  Arbeidsveiligheid is een bevoegdheidsmaterie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Meer bepaald werd binnen de FOD de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's belast met de preventieopdrachten die voortvloeien uit de implementatie van de "Seveso"-richtlijnen in Belgisch recht.
  Binnen het Samenwerkingsakkoord is deze dienst een beoordelingsdienst en inspectiedienst met de volgende specifieke bevoegdheden:

  • Beoordeling veiligheidsrapporten
  • Inspectie
  • Coördinatie inspectiesysteem
  • Organisatie van de permanente overlegstructuur

  Afdeling Veiligheid

  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  tel.: 02/277 80 80
  e-mail: safety@economie.fgov.be
  website van de FOD Economie 

  Voor een aantal bedrijven werd de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in het samenwerkingsakkoord aangewezen als beoordelingsdienst en inspectiedienst. Het gaat hier met name om de inrichtingen die onder het toepassingsgebied vallen van:

  • het algemeen reglement op de springstoffen;
  • de wetgeving inzake ondergrondse opslag van gas;
  • de wetgeving betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen.

  In de praktijk betreft het hier: de fabrieken en opslagplaatsen voor springstoffen, de ondergrondse gasopslagplaatsen en de gasdistributiebedrijven.

  In de fabrieken en opslagplaatsen voor springstoffen is de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid tevens bevoegd inzake arbeidsveiligheid. In al de overige bedrijven is de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevoegd in deze materie.

  Nationaal Crisiscentrum (NCCN)

  FOD Binnenlandse Zaken
  Hertogstraat 53
  1000 BRUSSEL
  tel.: 02/506 47 11
  fax.: 02/506 47 09
  email: nccn@nccn.fgov.be 
  website van het Nationaal Crisiscentrum 

  Haar specifieke bevoegdheden inzake de preventie van zware ongevallen zijn:

  • centraal meldingspunt voor zware ongevallen;
  • externe noodplanning;
  • preventieve voorlichting van de bevolking;
  • beoordeling veiligheidsrapporten (de bevoegde brandweerdienst is hier ook bij betrokken)

  Gewestelijke overheidsdiensten

  De bescherming van de mens buiten de inrichting en het leefmilieu, de inplanting van bedrijven en de ruimtelijke ordening zijn geregionaliseerde bevoegdheden. Aan de gewesten zijn bijgevolg bij de implementatie van de "Seveso II"-richtlijn uitgebreide bevoegdheden toegewezen inzake de preventie van zware ongevallen en de beperking van de gevolgen voor mens en milieu. Bovendien kunnen de gewestelijke overheden in het kader van hun vergunningsbeleid:

  • alle maatregelen opleggen die zij nodig achten voor het beveiligen van de buurt en van het milieu;
  • bepaalde activiteiten weigeren die onverenigbaar zijn met de omgeving.

  Vlaamse gewest

  Team Omgevingseffecten - Externe Veiligheid

  Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  Departement Omgeving
  Vlaamse Overheid
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
  tel.: 02/553 03 55
  e-mail: seveso@vlaanderen.be 
  website van het Team Omgevingseffecten - Externe Veiligheid 

  Deze dienst is voor de inrichtingen behorend tot het Vlaams Gewest de coördinerende dienst en is eveneens een beoordelingsdienst, m.a.w. verantwoordelijk voor:

  • Ontvangst en coördinatie van kennisgevingen en veiligheidsrapporten
  • Beoordeling veiligheidsrapporten
  • Identificatie risico domino-effecten

  Team Toezicht Zwarerisicobedrijven (TZR)

  Afdeling Handhaving
  Departement Omgeving
  Vlaamse Overheid
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
  tel.: 02/553 03 54
  e-mail: omgevingsinspectie.tzr@vlaanderen.be
  website van het Team Toezicht Zwarerisicobedrijven 

  Deze dienst is in het kader van het Samenwerkingsakkoord voor de inrichtingen gevestigd in het Vlaamse Gewest een inspectiedienst.

  Ruimte Vlaanderen

  Afdeling Juridische en Beleidsontwikkeling
  Vlaamse Overheid
  Koning Albert II -laan 19 bus 11
  1210 Brussel
  tel.: 02/553 62 84
  website van het Departement Ruimtelijke Ordening 

  Deze dienst is bevoegd voor het aspect ruimtelijke ordening in het Vlaamse Gewest.

  Brussels hoofdstedelijk gewest

  Afdeling Vergunningen en partnerschappen

  Departement Vergunningen Milieueffectenstudies
  Leefmilieu Brussel
  Havenlaan 86c, bus 3000
  1000 Brussel
  tel.: 02/775 76 27
  website van Leefmilieu Brussel 

  Deze dienst is coördinerende dienst en beoordelingsdienst voor de inrichtingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is dus bevoegd voor:

  • Ontvangst en coördinatie van kennisgevingen en veiligheidsrapporten
  • Beoordeling veiligheidsrapporten
  • Identificatie risico domino-effecten

  Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems

  Département Contrôle des permis
  Leefmilieu Brussel
  Havenlaan 86c, bus 3000
  1000 Brussel
  tel.: 02/775 75 01
  website van Leefmilieu Brussel 

  Deze dienst is de inspectiedienst voor de inrichtingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Urban.brussels

  Directie Stedenbouw
  Vooruitgangsstraat 80 bus 1
  1035 Brussel
  Tel: 02/204 21 11
  website van urban.brussels 

  De dienst is bevoegd voor het aspect ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Waalse gewest

  Cellule Risques d'Accidents Majeurs (Cellule RAM)

  Direction des Risques Industriels Géologiques et Miniers (DRIGM)
  Département de l’Environnement et de l’Eau (DEE)
  Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE)
  Avenue Prince de Liège 15
  5100 Jambes (Namur)
  tel.: 081/33 61 32
  e-mail: risques.environnement@spw.wallonie.be
  website van de Cellule Risques d'Accidents Majeurs

  Deze dienst is coördinerende dienst, beoordelingsdienst en inspectiedienst voor de inrichtingen behorend tot het Waalse Gewest en is dus bevoegd voor:

  • Ontvangst en coördinatie van kennisgevingen en veiligheidsrapporten
  • Beoordeling veiligheidsrapporten
  • Identificatie risico domino-effecten
  • Inspectie

  Cellule Aménagement-Environnement (CAE)

  Direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC)
  Service Public de Wallonie Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (SPW TLPE)
  Rue des Brigades d’Irlande 1
  5100 Jambes (Namur)
  tel.: 081/33 21 31
  website Aménagement du territoire en Wallonie 

  Deze dienst is bevoegd voor het aspect ruimtelijke ordening in het Waalse Gewest.