Eerste analyse: weigering of aanvaarding van het verzoek

Op deze pagina

  Alvorens de situatie van de werknemer te onderzoeken, moet de preventieadviseur psychosociale aspecten beslissen of hij het verzoek zal aanvaarden of weigeren.

  Hij zal de indiening van het verzoek weigeren wanneer de situatie beschreven in het verzoek kennelijk geen betrekking heeft op psychosociale risico’s op het werk. Dit betekent dat het op het eerste zicht onmiskenbaar en onmiddellijk duidelijk is dat de situatie niet valt onder de definitie van het begrip psychosociale risico’s op het werk.

  De preventieadviseur psychosociale aspecten moet dus geen grondig onderzoek op het terrein voeren om tot een beslissing te komen. Hij zal zich enkel baseren op beschrijving van de situatie in het verzoek.

  Het doel van deze mogelijkheid om de indiening van een verzoek te weigeren, bestaat erin te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de procedure.

  De beslissing tot weigering van de indiening van een verzoek moet met enige voorzichtigheid genomen worden, aangezien deze beslissing de aansprakelijkheid van de preventieadviseur psychosociale aspecten in het gedrang kan brengen.

  Het weigeren van de indiening van een verzoek hoeft bovendien niet steeds te betekenen dat er een einde komt aan de opvang van de betrokken werknemer. De preventieadviseur psychosociale aspecten kan bijvoorbeeld de werknemer doorverwijzen naar andere tussenkomende partijen in de onderneming (zoals de sociaal assistenten) of met het akkoord van de werknemer de informatie meedelen aan zijn hiërarchische overste.

  De volgende voorbeeldsituaties hebben kennelijk geen betrekking op psychosociale risico’s op het werk:

  • Een werknemer dient een verzoek in omdat hij meent psychische schade te ondervinden door het feit dat hij in ploegdienst werkt/nachtwerk doet. Deze arbeidstijdregeling is echter eigen aan de bedrijfssector, is van toepassing op alle werknemers in de onderneming en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake nacht- en ploegenarbeid. Deze situatie heeft kennelijk geen betrekking op psychosociale risico’s op het werk omdat de werkgever geen impact heeft op dit gevaar: hij kan het werken in ploegdienst/nachtwerk niet stoppen.
  • Een werknemer meent dat het werkritme in de onderneming te hoog ligt en dient een formeel verzoek in bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. Het feit dat de werknemer het ritme niet kan volgen is echter te wijten aan concentratieproblemen ten gevolge van een echtscheiding. De oorzaak van het probleem ligt dus in de privésfeer. Deze situatie houdt kennelijk geen psychosociale risico’s op het werk in omdat de werkgever geen impact heeft op de privésituatie van de werknemer.

  De beslissing tot weigering of aanvaarding van het verzoek wordt uiterlijk 10 kalenderdagen na het in ontvangst nemen van het verzoek meegedeeld aan de werknemer.

  Als er binnen deze termijn geen beslissing wordt meegedeeld, wordt het verzoek geacht te zijn aanvaard.