Modaliteiten voor de indiening van het verzoek

Op deze pagina

  Het verzoek tot formele psychosociale interventie moet opgenomen worden in een door de verzoeker gedateerd en ondertekend document.

  In dit document moet een beschrijving van de problematische arbeidssituatie worden opgenomen alsook het verzoek aan de werkgever om passende maatregelen te treffen.

  De verzoeker bezorgt het document aan de preventieadviseur psychosociale aspecten of aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvoor deze preventieadviseur werkt.

  Het verzoek kan persoonlijk worden afgegeven of door middel van een gewone brief of een aangetekende brief verzonden worden. De verzending door middel van een e-mail moet daarentegen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het document aan de hand waarvan het verzoek wordt ingediend, moet immers ondertekend worden door de verzoeker. In geval van een e-mail kan enkel aan deze voorwaarde voldaan worden wanneer een elektronische handtekening wordt gebruikt.

  Wanneer het verzoek persoonlijk werd afgegeven of bij gewone brief werd verzonden, wordt een kopie van het verzoek ondertekend door de preventieadviseur psychosociale aspecten of de persoon werkzaam bij de externe dienst die het verzoek in ontvangst neemt (bijvoorbeeld het secretariaat). Deze kopie wordt vervolgens bezorgd aan de verzoeker en geldt als ontvangstbewijs.

  Wanneer het verzoek werd verzonden bij aangetekende brief, wordt het geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na de verzendingsdatum.

  De formele psychosociale interventie voor geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan enkel persoonlijk worden afgegeven of door middel van een aangetekende brief verzonden worden.