De disciplinaire procedure

Op deze pagina

  Aan de werknemer, dader van de feiten, kan een disciplinaire sanctie worden opgelegd. In de privésector kan de werkgever in het arbeidsreglement een aantal straffen vaststellen die aan de werknemers kunnen worden opgelegd.

  Deze sancties kunnen bestaan in:

  • een morele veroordeling: verwittiging, blaam, schriftelijke vermaning, …
  • een vermogensstraf: boete, weigering van een premie of een voordeel, …
  • een situatieverandering: tijdelijk schorsen van de arbeidsovereenkomst, …

  De werkgever kan die disciplinaire sancties opleggen onder de volgende voorwaarden:

  • Alleen de in het arbeidsreglement vastgestelde straffen mogen worden opgelegd. Dit impliceert dat de werkgever best enige aandacht besteedt aan deze maatregelen wanneer hij het arbeidsreglement opstelt.
    
  • De straffen zijn alleen geldig wanneer zij uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de tekortkoming is vastgesteld door de werkgever of zijn aangestelde werden ter kennis gebracht van de betrokkene. Wanneer de werknemer een formeel verzoek voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag heeft ingediend, kan de werkgever deze tekortkoming ten vroegste vaststellen nadat hij het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten ontvangen heeft.
    
  • De straf moet ingeschreven worden in een register vóór de datum van de eerstvolgende betaling van het loon. Dit register vermeldt de naam van de betrokken werknemer, de datum, de reden en de aard van de straf. Is de straf een boete, dan wordt eveneens het bedrag ervan vermeld.
    
  • Indien de straf een geldboete is, mag het totaal van de per dag opgelegde boeten één vijfde van het dagloon niet overschrijden.
    
  • De opbrengst van deze geldboeten moet worden gebruikt ten voordele van de werknemers.
    
  • Het reglement moet voorzien in een beroepsprocedure voor de werknemers die opmerkingen wensen te formuleren of de sanctie die hen werd opgelegd wensen te betwisten.

  De sanctie kan zelfs gaan tot het ontslag om een dringende reden. In dat geval moet de werkgever bewijzen dat de tekortkoming zo ernstig is dat zij niet meer toelaat vertrouwen te hebben in de diensten van de werknemer.

  Voor de ambtenaren zijn de sancties gedefinieerd in de wetgeving die hun statuut regelt. Het gaat om:

  • een verwittiging;
  • een blaam;
  • inhouding van de wedde;
  • disciplinaire overplaatsing;
  • disciplinaire schorsing;
  • lagere inschaling;
  • terugzetting;
  • ontslag of
  • ontheffing uit het ambt.

  Elke werknemer zal de disciplinaire sanctie kunnen betwisten in het kader van een intern beroep of voor de rechtbank.