De administratieve procedure

Op deze pagina

    Indien de werkgever een administratieve overheid is, kan de werknemer aan de Raad van State vragen een administratieve rechtshandeling te vernietigen die op hem betrekking heeft (bijvoorbeeld de beslissing van het directiecomité om een werknemer te ontheffen uit zijn leidinggevende functie, een disciplinaire sanctie zoals de ontheffing uit het ambt omwille van pesterijen, de tijdelijke verwijdering van de werknemer in het belang van de dienst, …).

    De werknemer kan hiertoe, onder meer, een schending van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk inroepen (bijvoorbeeld artikel 32terdecies dat betrekking heeft op de bescherming tegen represailles, artikel 32septies dat betrekking heeft op de bewarende maatregelen, …).