Welke informatie moet de externe dienst verstrekken bij aansluiting van een nieuwe werkgever?

 • Art. II.3-52, eerste lid Codex
 1. Informatie die betrekking heeft op de specifieke gevaren die verbonden zijn aan de sector en/of de activiteiten van de onderneming , op basis van de beschikbare informatie waarover de externe preventiedienst beschikt (nl. de gegevens die de externe preventiedienst ontvangen heeft van de werkgever naar aanleiding van diens aansluiting, zoals de NACE-code of de activiteiten die de werkgever heeft opgegeven). Deze informatie kan nog gecorrigeerd worden als tijdens het bedrijfsbezoek blijkt dat ze niet volledig of niet correct is.
   
 2. De hieraan verbonden goede praktijken en preventiemaatregelen, evenals praktische hulpmiddelen en tools die de werkgever kunnen helpen bij het ontwikkelen van een doeltreffend preventiebeleid: de externe dienst kan bv. bepaalde risicoanalyse-tools verstrekken waarvan hij weet dat deze goed werken in de betrokken sector, of modellen van werkpostfiches, brochures over specifieke PBM’s die in de sector gebruikelijk zijn, enz.
   
 3. Een duidelijk overzicht van de prestaties waarop de werkgever recht heeft op basis van zijn forfaitaire minimumbijdrage zoals bepaald in artikel II.3-16, §1 van de Codex (het zgn. ‘basispakket’ dat gedekt wordt door de bijdrage).
   
 4. De werking van de elektronische inventaris, zodat de werkgever weet dat deze bestaat en wat de inhoud ervan is. De elektronische inventaris biedt immers niet alleen voor grotere werkgevers een meerwaarde (omdat zij het aantal resterende preventie-eenheden kunnen nagaan), maar ook voor kleinere werkgevers (bv. om na te gaan welke prestaties reeds zijn geleverd in het kader van het basispakket, en waarop hij binnen/buiten basispakket recht heeft). Ook de wijze waarop het beleidsadvies kan worden geraadpleegd, bij voorkeur op elektronische wijze, moet duidelijk worden aangegeven.

Deze informatie vormt het eerste deel van het beleidsadvies, dat later verder wordt geconcretiseerd en aangevuld in het kader van het bedrijfs- of andere bezoeken van de externe dienst.