De re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsarts – mogelijke beslissingen

Op deze pagina

  De preventieadviseur-arbeidsarts kan de volgende beslissingen nemen (art. I.4-73, §4):

  De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten en

  1. De werknemer kan intussen ander of aangepast werk doen (eventueel via een progressief traject) – TRAJECT A
     
  2. De werknemer kan intussen geen ander of aangepast werk doen (bv. nog medische behandeling nodig) – TRAJECT B

   Aangezien het hier de facto om een tijdelijke situatie gaat (nl. in afwachting van het hervatten van het overeengekomen werk) moet de preventieadviseur-arbeidsarts bepalen wanneer hij het re-integratietraject zal herbekijken (bv. afhankelijk van de geschatte/voorziene duur van de arbeidsongeschiktheid of in functie van de progressiviteit van de werkhervatting). Bij een eventuele volgende gezondheidsbeoordeling kan de gezondheidstoestand van de werknemer verbeterd/verslechterd zijn, waardoor de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts kan wijzigen: bij een verbetering kan er eventueel toch een mogelijkheid zijn voor aangepast/ander werk die er eerst niet was; terwijl het bij een verslechtering mogelijk is dat de preventieadviseur-arbeidsarts besluit tot een definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk.

   De preventieadviseur-arbeidsarts kan hierbij ook al aangeven of er aanpassingen nodig zijn aan de oorspronkelijke werkpost opdat de werknemer zijn werk op termijn zou kunnen hervatten. Zo kunnen deze aanpassingen mogelijk al worden uitgevoerd zodat een vlotte overgang naar het hervatten van het overeengekomen werk mogelijk is.

  De werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en

  1. Hij kan wel nog ander of aangepast werk doen (eventueel via een progressief traject) – TRAJECT C
     
  2. Hij kan geen ander of aangepast werk doen – TRAJECT D
     
  3. Het is om medische redenen (nog) niet opportuun om een re-integratietraject op te starten – TRAJECT E: dit is bv. het geval wanneer de werknemer nog operaties of medische behandelingen moet ondergaan op korte termijn, of zijn gezondheidstoestand niet toelaat om re-integratie te overwegen (bv. in geval van terminale aandoeningen). Deze beslissing is enkel mogelijk wanneer het re-integratieverzoek werd opgestart op vraag van de werkgever (en eventueel ook van de werknemer zelf); als het traject door de adviserend arts wordt opgestart, is deze opportuniteitstoets reeds gebeurd door de adviserend geneesheer. Aangezien het mogelijk is dat de betrokken werknemer na afloop van zijn behandeling wel in aanmerking komt voor progressieve werkhervatting, moet de preventieadviseur-arbeidsarts wel regelmatig (tweemaandelijks) de situatie herbekijken, en desgevallend later alsnog het re-integratietraject opnieuw opstarten.

  Als de preventieadviseur-arbeidsarts meent dat aangepast of ander werk mogelijk is, is het soms ook aangewezen meteen rekening te houden met de voorziene evolutie van de gezondheidstoestand van de betrokkene (art. I.4-73, §4, in fine), bv. door progressieve maatregelen voor te stellen of een tijdspad voor re-integratie vast te leggen.

  Volledigheidshalve kan tenslotte nog worden vermeld dat er bij Ministerieel Besluit modellen van formulieren inzake het re-integratietraject kunnen worden vastgelegd (art. I.4-82). Dit zou in de toekomst bv. het geval kunnen zijn voor de re-integratiebeoordeling, om te zorgen voor enige uniformiteit inzake de gegevens die op de re-integratiebeoordeling zouden worden vermeld.