Mogelijke gevolgen van de re-integratiebeoordeling

Op deze pagina

  Afhankelijk van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts, zijn er verschillende mogelijke gevolgen.

  • Het re-integratietraject loopt door wanneer uit de re-integratiebeoordeling volgt dat er aangepast/ander werk mogelijk is (TRAJECTEN A en C) – zie verder bij “overleg en opmaken van een re-integratieplan”.
     
  • Het re-integratietraject wordt tijdelijk stopgezet wanneer uit de re-integratiebeoordeling volgt dat de preventieadviseur-arbeidsarts een re-integratietraject (nog) niet opportuun acht (TRAJECT E) of wanneer de werknemer tijdelijk ongeschikt is voor het overeengekomen werk maar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (nog) geen aanpassing van de werkpost, aangepast of ander werk voorstelt (TRAJECT B). De volgende stappen van het re-integratietraject worden dus (voorlopig) niet gezet: de werkgever moet geen overleg opstarten met het oog op het opmaken van een re-integratieplan. In dat geval moet wel de adviserend arts van het ziekenfonds worden geïnformeerd (art. I.4-73, §5, 2°): in principe (en afhankelijk van de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid door de adviserend arts van het ziekenfonds) zal de werknemer immers arbeidsongeschikt blijven totdat hij zijn overeengekomen werk opnieuw kan opnemen of tot er een nieuwe re-integratiebeoordeling plaatsheeft. In beide gevallen (TRAJECT B en TRAJECT E) moet de preventieadviseur-arbeidsarts immers een termijn vastleggen om de re-integratiebeoordeling te herbekijken, al dan niet met een andere eindbeoordeling tot gevolg: het is bv. mogelijk dat de gezondheidstoestand van de werknemer verbeterd is, waardoor het re-integratietraject alsnog kan worden verdergezet. Maar als de gezondheidstoestand van de werknemer slechter is geworden, is het mogelijk dat hij bij een nieuwe gezondheidsbeoordeling definitief ongeschikt wordt bevonden voor zijn overeengekomen werk.
     
  • Het re-integratietraject wordt definitief stopgezet, wanneer het gaat om een definitief arbeidsongeschikte werknemer voor wie de preventieadviseur-arbeidsarts geen mogelijkheden voor aangepast/ander werk meer ziet (TRAJECT D): de werknemer kan daartegen nog beroep instellen (zie verder bij “beroepsprocedure”), maar als de beslissing wordt bevestigd, is het re-integratietraject definitief beëindigd. In dat geval zou de werkgever kunnen beslissen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van medische overmacht (nieuw art. 34 Arbeidsovereenkomstenwet), maar hij is daartoe niet verplicht. Ongeacht of de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet, wordt de adviserend arts van het ziekenfonds verwittigd, zodat hij desgevallend zelf een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie kan opstarten waarbij hij op zoek gaat naar een gepaste tewerkstelling bij een andere werkgever of naar een geschikte opleiding met het oog op ander werk.

   Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer in geval van definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk wordt beëindigd op grond van medische overmacht en de werknemer daarmee niet akkoord is, kan hij zich steeds wenden tot de arbeidsrechtbank.