Beroep tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts ingevolge de re-integratiebeoordeling

Op deze pagina

  Als de werknemer niet akkoord gaat met de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts om hem definitief ongeschikt te verklaren voor het overeengekomen werk (zie onder III. Re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer), kan hij tegen deze beslissing een beroep instellen bij de regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk of TWW (art. I.4-80, §1 van de codex over het welzijn op het werk). De beroepsprocedure schorst het re-integratietraject, dat pas kan worden hernomen van zodra het resultaat van de beroepsprocedure bekend is bij werkgever en werknemer. Deze beroepsprocedure is gebaseerd op de bestaande beroepsprocedure in artikel I.4-62 e.v. van de codex, maar werd wel enigszins aangepast om binnen het bijzondere kader van de re-integratieprocedure te passen.

  Let op: De beroepsprocedure is uitsluitend mogelijk wanneer uit de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer volgt dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk, m.a.w. bij traject C of D. In alle andere gevallen gaat het nl. om tijdelijke situaties (tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk of nog geen re-integratiebeoordeling mogelijk).

  Instellen beroepsprocedure

  De werknemer moet het beroep instellen binnen de 7 werkdagen nadat de preventieadviseur-arbeidsarts hem het formulier voor de re-integratiebeoordeling waaruit de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk blijkt, heeft bezorgd (art. I.4-80, §2 van de codex). Hij richt daarvoor een aangetekende brief aan de arts-sociaal inspecteur van de regionale directie TWW. De brief moet voldoende gegevens bevatten die toelaten het beroep te organiseren. De datum waarop de beslissing aan de werknemer werd overgemaakt, de naam van de preventieadviseur-arbeidsarts (naam, dienst, adres en telefoon), de naam van de behandelende arts van de werknemer (naam, adres, telefoonnummer) en tenslotte de contactgegevens van de werknemer (naam, voornaam, adres,  telefoonnummer en eventueel e-mailadres). Het formulier voor de beroepsprocedure bij een gezondheidsbeoordeling kan hiervoor gebruikt worden, aangevuld met de hierboven vermelde gegevens. Een kopie van het formulier van de re-integratiebeoordeling met de betwiste beslissing wordt bij voorkeur ook overgemaakt.

  De werknemer moet ook de werkgever verwittigen van het feit dat hij de re-integratiebeoordeling aanvecht, aangezien de werkgever dan (nog) geen verdere stappen moet of kan zetten in het re-integratietraject totdat de beroepsprocedure is afgelopen.

  Behandeling beroep

  De arts-sociaal inspecteur organiseert vervolgens een overleg met de betrokken preventieadviseur-arbeidsarts en de behandelende arts van de werknemer. Bij dit overleg moeten deze artsen ook alle stukken meebrengen die nuttig kunnen zijn voor de beoordeling van de gezondheidstoestand van de werknemer (art. I.4-80, §3 van de codex). Eventueel kan ook de werknemer worden opgeroepen om te worden gehoord en onderzocht. Vervolgens nemen de drie artsen (arts-sociaal inspecteur, preventieadviseur-arbeidsarts en behandelend arts) een beslissing bij meerderheid van stemmen. Als één van de betrokken artsen niet opdaagt tijdens het overleg, of als er geen akkoord wordt bereikt, neemt de arts-sociaal inspecteur zelf de beslissing (art. I.4-80, §4 van de codex). De beslissing wordt opgenomen in een proces-verbaal dat ondertekend wordt door alle aanwezige artsen. Dit PV wordt vervolgens aan de werkgever en de werknemer overgemaakt door de arts-sociaal inspecteur (art. I.4-80, §5 van de codex).

  Gevolg beroepsprocedure

  Als uit de beroepsprocedure blijkt dat de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer wordt bevestigd (m.a.w. definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk), dan kan het re-integratietraject vanaf dat punt worden verdergezet, hetzij door ander of aangepast werk te gaan zoeken (TRAJECT C), hetzij, wanneer uit de re-integratiebeoordeling blijkt dat geen ander of aangepast werk mogelijk is (TRAJECT D), door het overmaken van de beslissing aan de adviserend geneesheer (= einde traject).

  Als de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer daarentegen niet wordt bevestigd, dan herbekijkt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de re-integratiebeoordeling en neemt hij een nieuwe beslissing (art. I.4-80, §6 van de codex). Aangezien het belangrijkste twistpunt hier de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk betreft, zal de nieuwe beslissing in de meeste gevallen wellicht leiden tot TRAJECT A of TRAJECT B.

  Let op: een werknemer kan slechts één keer de beroepsprocedure aanwenden tijdens een lopend re-integratietraject (art. I.4-80, §7 van de codex), dit om te voorkomen dat men beroep blijft instellen tegen een bevestigde definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk.