Veiligheid van producten en diensten

Op deze pagina

  Toelichting over de regelgeving betreffende de veiligheid van producten en diensten 

  Het boek IX van het Wetboek van Economisch Recht bepaalt dat de fabrikanten van producten, hun vertegenwoordigers en de personen die bij de verhandelingsketen zijn betrokken uitsluitend veilige producten op de markt mogen brengen. Ook een werkgever die producten vervaardigt voor het gebruik op de arbeidsplaats in het eigen bedrijf is gebonden door deze verplichting.

  Het feit of een product veilig is blijkt uit de toepassing van een geharmoniseerde norm die betrekking heeft op een bepaald risico of risicocategorie waaronder het product valt.

  Indien er geen geharmoniseerde norm bestaat gelden de volgende principes:

  • niet-bindende nationale normen tot omzetting van andere dan Europese normen;
  • de nationale Belgische normen;
  • de aanbevelingen ven de Commissie van de EU;
  • de gedragscodes inzake productveiligheid van toepassing in de betrokken sector;
  • de stand van vakkennis en techniek;
  • de veiligheid die de gebruikers redelijkerwijze mogen verwachten.

  Met het oog op de bescherming van de veiligheid of de gezondheid van de gebruikers kunnen voor een bepaalde categorie van producten bij koninklijk besluit regels uitgevaardigd worden die een verbod of reglementering kunnen inhouden van de volgende handelingen: de vervaardiging, de invoer, de verwerking, de uitvoer, het aanbod, de tentoonstelling, de verkoop, de behandeling, het vervoer, de verdeling, zelfs kosteloos, de verhuring, het ter beschikking stellen, de levering na herstelling, de ingebruikstelling, het bezit, de etikettering, de verpakking, de omloop of de gebruikswijze. Ook kunnen de voorwaarden inzake veiligheid en gezondheid die in acht genomen moeten worden, worden bepaald.

  Een product dat een gevaarlijke eigenschap heeft kan bij ministerieel besluit uit de handel worden genomen, wanneer blijkt dat één of meerdere elementen niet voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting.

  In geval van een ernstig risico kan de Minister van Consumentenzaken of zijn gemachtigde het op de markt brengen van een product geheel of gedeeltelijk verbieden voor een termijn van één jaar, eventueel te verlengen met een termijn van maximum één jaar.

  Dezelfde Minister of zijn gemachtigde kan aan de producenten een waarschuwing geven om de producten in overeenstemming te brengen met de algemene veiligheidsverplichting en de producenten bevelen hun producten binnen een bepaalde termijn en op hun kosten te laten ontleden of controleren door een onafhankelijk laboratorium.

  Meer informatie over deze regelgeving is te vinden op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: Veiligheid van producten en diensten 

  Toelichtingen over de uitvoeringsbesluiten aangaande volgende producten:

  Schiethamers

  Schiethamers werden in de machinerichtlijn 2006/42 (KB 12.08.2008 - BS 14.10.2008) opgenomen. Dit betekent dat zij als machines beschouwd worden en niet meer als vuurwapens zoals voorheen.

  Deze Engelstalige gids van de Europese Commissie geeft meer details : Guide to the application of the Machinery Directive 2006/42/EC (PDF; 3 MB) (editie 2.1 (juni 2017).

  Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk