Productnormen ter bescherming van de werknemers

Op deze pagina

  Wettelijke bepalingen

  De basiswet inzake deze materie betreft de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers.

  Uitbreiding van het toepassingsgebied met de bescherming van de werknemers

  Om de bepalingen van de REACH-verordening waarop een inbreuk kan worden gepleegd strafbaar te stellen werd de wet productnormen voor een eerste maal gewijzigd door de wet van 10 september 2009.

  Op dat ogenblik voorzag de wet enkel in de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu.

  Gelet op het feit dat de REACH-verordening geen onderscheid maakt tussen de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid enerzijds en de bescherming van de werknemers anderzijds, en gelet op het feit dat de strafbaarstelling van de gedragingen reeds sedert 10 september 2009 was opgenomen in de wet productnormen, werd het toepassingsgebied van deze wet door de wet van 27 juli 2011 uitgebreid tot de bescherming van de werknemers.

  Krachtlijnen

  De wet heeft betrekking op de bescherming van de werknemers voor zover het gaat om de voorwaarden betreffende het op de markt brengen en de levering van stoffen en preparaten/mengsels. Alle andere aspecten van de bescherming van de werknemers blijven vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  De leverancier van een stof of preparaat/mengsel moet aan de werkgever de nodige informatie verstrekken opdat deze de risico’s die het gevolg zijn van de blootstelling van de werknemers aan een stof of preparaat/mengsel correct zou kunnen beoordelen en, in toepassing van de welzijnswet van 4 augustus 1996, de nodige preventiemaatregelen zou kunnen nemen. Een werkgever zal zijn werknemers immers slechts kunnen informeren over maatregelen die nodig zijn om hun gezondheid te vrijwaren, indien de leverancier hem informeert over de risico’s verbonden aan de geleverde stoffen en preparaten/mengsels.

  Toezicht

  De ambtenaren van de algemene directie toezicht welzijn op het werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze wet op de arbeidsplaats. De wet bepaalt dat deze ambtenaren hun opdrachten uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. Deze bepalingen zijn sedert 1 juli 2011 opgenomen in titel 2 van het Sociaal Strafwetboek.

  Opheffing wet van 28 januari 1999

  Aangezien de bescherming van de werknemers wordt geïntegreerd in de wet van 21 december 1998, de REACH-verordening en de CLP-verordening, wordt de wet van 28 januari 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden opgeheven.

  Advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

  Bijkomende inlichtingen