Werkkledij

Op deze pagina

  De regelgeving over werkkledij is vastgelegd in titel 3 van boek IX van de codex over het welzijn op het werk .

  Wat verstaat men onder werkkledij?

  Dit is kledij die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld en die bestemd is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten. Het betreft bijvoorbeeld een overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en een jas, een stofjas, een voorschoot.

  Werkkledij moet worden gedragen wanneer de aard van de activiteiten bevuilend is en deze activiteit geen risico inhoudt dat noopt tot het dragen van beschermende kledij.

  Aandacht ! Werkkledij mag dus niet verward worden met een persoonlijk beschermingsmiddel. Wanneer de kledij die bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico’s ook tegen bevuiling beschermt, wordt deze nog steeds als persoonlijk beschermingsmiddel beschouwd waarop de bepalingen van titel 2 van boek IX van toepassing zijn.

  Aandacht! Er bestaat nog een andere hypothese waarin de kledij niet als werkkledij in de zin van titel 3 wordt beschouwd: wanneer de werknemers, hetzij wegens de uitoefening van een overheidsfunctie, hetzij wegens gebruiken die eigen zijn aan het beroep en die toegelaten zijn door het bevoegd paritair comité, verplicht zijn een uniform of gestandaardiseerde werkkledij te dragen die voorgeschreven is door een koninklijk besluit of een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. Als dit uniform of deze gestandaardiseerde werkkledij ook is ontworpen om te voorkomen dat werknemers vuil worden door de aard van hun activiteiten, wordt deze wel beschouwd als werkkledij.

  Vereisten waaraan werkkledij moet voldoen

  Werkkledij moet voldoen aan een aantal voorwaarden, opgesomd in artikel IX.3-2 van de codex. De werkkledij moet:

  • Alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen bieden;
  • Aangepast zijn zodat zij zelf geen risico invoert of bestaande risico’s verhoogt;
  • Aangepast zijn aan de eisen voor het uitoefenen van de activiteiten door de werknemer en aan de geldende arbeidsvoorwaarden;
  • Rekening houden met de ergonomische eisen;
  • Aangepast zijn aan de maten van de werknemer;
  • Vervaardigd zijn uit niet-allergeen materiaal, slijtvast en niet scheurbaar zijn, en aangepast zijn aan de seizoenen.

  Verplichtingen van de werkgever en gebruiksvoorwaarden

  De werkgever stelt de werkkledij gratis ter beschikking en zorgt ervoor dat deze wordt onderhouden en gereinigd . D eze verplichting berust bij de werkgever persoonlijk, zelfs indien hij het onderhoud kan toevertrouwen aan een gespecialiseerde firma. De werkgever mag de werknemers in principe geen premie of vergoeding geven om hen zelf voor het onderhoud te laten instaan .

  Er bestaan echter twee uitzonderingen op dit principe:

  Ten eerste, met betrekking tot de aanschaf en hernieuwing van de werkkledij kan een collectieve arbeidsovereenkomst het bedrag van een premie of vergoeding vaststellen wanneer de werknemer hier zelf voor instaat. Bij gebrek aan een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst moet de werkgever ervoor zorgen.

  Ten tweede is het, met betrekking tot de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij, mogelijk om een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten waarin staat dat de werknemer recht heeft op een premie of vergoeding voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van zijn eigen werkkledij. Deze afwijking is echter alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De resultaten van de risicoanalyse tonen aan dat de werkkledij geen risico vormt voor de werknemer, andere personen of het milieu;
  • De preventieadviseur en het comité hebben een voorafgaand advies gegeven;
  • De werknemers hebben de nodige instructies ontvangen om de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij adequaat te verrichten.

  Het is eveneens verboden de werkkledij mee naar huis te nemen, tenzij de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:

  • De activiteiten worden door een werknemer op verschillende arbeidsplaatsen uitgevoerd;
  • Het is wegens de organisatie van de activiteiten van de onderneming onmogelijk dat de kledij in de onderneming blijft;
  • De werkkledij vormt geen risico voor de gezondheid van de werknemer, de gezondheid van andere personen of het leefmilieu.

  De werknemer mag zijn werkkledij ook mee naar huis nemen indien een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten waarin het recht op een premie is opgenomen, zoals hierboven vermeld. Indien de werknemer zijn eigen werkkledij mag onderhouden, is het ook logisch dat hij deze moet kunnen meenemen naar huis .

  Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk