Werkkledij

Op deze pagina

  De regelgeving over werkkledij is vastgelegd in titel 3 van boek IX van de codex over het welzijn op het werk.

  Wat verstaat men onder werkkledij?

  Dit is kledij die door de werkgever wordt ter beschikking gesteld en die de werknemer moet dragen met de enige bedoeling dat hij zich niet vuil maakt. Deze kledij mag dus niet verward worden met een persoonlijk beschermingsmiddel.

  Verplichting of niet om werkkledij te dragen

  Het dragen van werkkledij is verplicht tenzij de risicoanalyse uitwijst dat dit niet nuttig is, t.t.z. wanneer deze heeft uitgewezen dat de activiteiten niet bevuilend zijn.
  Werkkledij is evenmin verplicht wanneer de werknemers reeds een uniform of gestandaardiseerde kledij dienen te dragen, wat wil zeggen :

  • Ofwel dragen ze een uniform omdat ze een publieke functie uitoefenen;
  • Ofwel dragen ze een uniform of gestandaardiseerde kledij die wordt voorgeschreven door een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en die toegelaten is door het bevoegd paritair comité wegens gebruiken die eigen zijn aan het beroep (bv. bewakingsagenten, hotelbedienden, airhostessen,…)

  Werkkledij moet beantwoorden aan een serie voorwaarden, opgesomd in de hierboven vermelde titel 3.

  Verplichtingen van de werkgever en verbodsbepalingen

  De werkgever stelt de werkkledij gratis ter beschikking en zorgt ervoor dat deze wordt onderhouden en gereinigd. Dit principe berust op het feit dat deze verplichting persoonlijk aan de werkgever toekomt (hij kan er wel een gespecialiseerde firma mee belasten) en dat het verboden is voor de werkgever een premie of een vergoeding te geven aan zijn werknemers om hen te belasten met dit onderhoud.

  Op dit verbod bestaat er een uitzondering. Het is immers mogelijk dat een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten waarin wordt vermeld dat de werknemer recht heeft op een premie of vergoeding om zelf te zorgen voor de aanschaf, de reiniging, de herstelling, het onderhoud en de hernieuwing van zijn werkkledij. Het is slechts mogelijk een dergelijke CAO af te sluiten op voorwaarde dat uit de resultaten van de risicoanalyse is gebleken dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en diens onmiddellijke omgeving. Bij de toepassing van deze uitzondering dient rekening te worden gehouden met de volgende interpretatie van de AD HUA en de AD TWW (PDF, 262.33 KB).

  Het is verboden de werkkledij mee naar huis te nemen, tenzij er drie voorwaarden vervuld zijn :

  • De activiteiten worden op verschillende arbeidsplaatsen uitgevoerd;
  • Het is wegens organisatie van de activiteiten van de onderneming onmogelijk dat de kledij in de onderneming blijft;
  • De werkkledij vormt geen risico voor de gezondheid van de werknemer en van de personen in zijn directe thuisomgeving.

  Het is voor de werknemer bovendien mogelijk zijn werkkledij mee naar huis te nemen indien een algemeen verbindend verklaarde CAO werd gesloten waarin het recht op een premie is opgenomen, zoals hierboven vermeld. Indien de werknemer zijn eigen werkkledij mag aankopen en onderhouden, is het ook logisch dat hij deze kledij moet kunnen meenemen naar huis.

  Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk