Toepassing van de ISO 7010 norm

Op deze pagina

  Ontstaansgeschiedenis

  Het technisch comité ISO/TC 145 “Grafische symbolen” heeft de ISO 7010:2011 norm opgesteld en in 2011 goedgekeurd. De goedkeuring door het Europese Comité voor Normalisatie CEN volgde op 23 juni 2012 en op 28 september 2012 is die norm in België geregistreerd onder dit referentienummer en deze titel:

  NBN EN ISO 7010
  Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens (ISO 7010:2011)

  Iedere tegenstrijdige nationale norm met die internationale norm moet ten laatste in januari 2013 zijn ingetrokken. In 2019 is er een nieuwe versie van de norm verschenen.

  Niet verplicht

  Een norm is “een technische specificatie die door een erkende instelling met normatieve activiteiten met het oog op een herhaalde en voortdurende toepassing is goedgekeurd”, maar die niet verplicht wordt, tenzij dit in een formele regelgeving is opgenomen. In richtlijn 2014/27/EU is hier niet naar verwezen, zodat de toepassing van die norm niet verplicht is. Het is wel mogelijk dat individuele lidstaten bij de omzetting van de richtlijn naar die norm verwijzen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Frankrijk.

  Categorieën van pictogrammen

  De ISO 7010 norm heeft 5 categorieën van veiligheids- en gezondheidssignalering (deze categorieën bestonden al):

  • E voor reddings- en evacuatietekens
  • F voor brandbeveiligingstekens
  • M voor gebodstekens
  • P voor verbodstekens
  • W voor waarschuwingstekens.

  Afwijkingen en nieuwe symbolen

  De ISO 7010:2011 norm wijkt voor enkele borden lichtjes af van de bijlagen van richtlijn 92/58/EEG en de laatste aanpassing. Ook zijn er vele nieuwe symbolen.

  Verschillend zijn:

  • E001 en E002: nooduitgang
  • F001: brandblusser
  • F002: brandslang
  • F003: brandladder
  • E004 en F006: noodtelefoon/telefoon voor brandalarm
  • M004: oogbescherming
  • M013: gelaatsbescherming
  • M014: hoofdbescherming.

  Nieuwe pictogrammen (die niet waren opgenomen in de richtlijn) zijn:

  Redding en evacuatie

   

   

   

   

   

   

  Brandbeveiliging

  E007

  verzamelplaats bij evacuatie

  F004

  brandbestrijdingsmiddelen

  E008

  breken om toegang te krijgen

  F005

  brandmelder

  E009

  arts

   

  E010

  automatische externe defibrillator

   

  E016

  noodvenster met vluchtladder

   

  E017

  evacuatievenster

   

  E018

  draai tegen wijzerzin om openen

   

  E019

  draai in wijzerzin om te openen

   

   

   

  Gebod

  M002

  gebruiksaanwijzing in acht nemen

  M016

  (lichte) ademhalingsbescherming verplicht

  M005

  aarding verplicht

  M019

  lasmasker verplicht

  M006

  voor het openen stekker uit stopcontact trekken

  M020

  veiligheidsriem verplicht

  M007

  dragen van ondoorzichtige oogbescherming verplicht

  M021

  vrijschakelen voor onderhoud of herstelling

  M010

  beschermingskledij verplicht

  M022

  gebruik beschermingscrème

  M011

  handen wassen

  M023

  oversteekplaats gebruiken

  M012

  hand aan de reling verplicht

  M025

  oogbescherming voor kinderen verplicht

  M015

  hoge zichtbaarheidskledij verplicht

  M026

  beschermschort verplicht

   

   

   

  Verbod

  P001

  algemeen verbodsteken

  P019

  verboden het oppervlak te betreden

  P027

  gebruik de lift niet voor personenvervoer

  P007

  geen toegang voor personen met pacemaker

  P020

  verboden de lift te gebruiken bij brand

  P028

  dragen van handschoenen verboden

  P008

  geen metalen voorwerpen en uurwerken

  P021

  honden verboden

  P029

  niet fotograferen

  P012

  geen zware last plaatsen

  P022

  eten en drinken verboden

  P030

  verboden om knopen te maken in een touw

  P013

  draagbare telefoon verboden te activeren

  P023

  neerzetten of opslaan verboden

  P014

  verboden voor personen met metalen implantaten

  P024

  ruimte niet betreden met schoenen

  P031

  niet schakelen

  P015

  verboden in vergaarbak te grijpen

  P025

  verboden een onafgewerkte stelling te gebruiken

  P032

  niet vlak slijpen

  P017

  duwen verboden

  P026

  deze producten niet gebruiken onder de douche, in bad of een reservoir gevuld met water

  P033

  niet nat slijpen

  P018

  verboden te zitten

  P034

  niet met de hand slijpen

   

   

   

  Waarschuwing

  W011

  glad oppervlak

  W022

  gevaar voor scherpe voorwerpen

  W013

  waakhond

  W024

  verwondingen aan de hand

  W017

  warm oppervlak

  W025

  roterende onderdelen

  W018

  automatisch startende machine

  W026

  gevaar door laden van accu’s

  W019

  knellingsgevaar

  W027

  optische straling

  W020

  laaghangende obstakels - stootgevaar

  W029

  gashouder onder druk

   


  Toegestane afwijkingen

  Voor recipiënten die kortstondig bij werkzaamheden worden gebruikt of met vaak wisselende inhoud, mogen er toereikende alternatieve maatregelen worden gebruikt die hetzelfde beschermingsniveau garanderen, inzonderheid op het niveau van voorlichting en opleiding.

  De op leidingen gebruikte etikettering moet zichtbaar en voldoende herhaald worden aangebracht in de nabijheid van de meest gevaarlijke plaatsen, zoals kleppen en aansluitingspunten.

  De 5 hierboven vermelde categorieën van borden mogen licht afwijken. De betekenis ervan dient evenwel dezelfde te zijn en verschillen of aanpassingen mogen de betekenis niet onduidelijk maken.

  Ook in de ISO 7010 norm staat een vergelijkbare bepaling. Een bepaalde grafische aanpassing is toegestaan wanneer bijvoorbeeld culturele verschillen in rekening moeten worden gebracht, op voorwaarde dat de oorspronkelijke betekenis behouden blijft.

  Toepassing van de norm op de werkvloer

  Concreet kunnen de verschillen tussen de ISO 7010 norm en de bijlage van de richtlijn toegepast worden, rekening houdende met volgende principes:

  • De pictogrammen van de ISO 7010 norm die licht verschillen (en hierboven zijn opgesomd) tegenover de bijlagen van de richtlijn, zijn aanvaardbaar en kunnen als gelijkwaardig worden beschouwd onder volgende voorwaarden:
   • Voor de nooduitgangen en de richting van de nooduitgang moet er evenwel een bijkomende toelichting aan het personeel worden gegeven.
   • In de interne noodplannen en (externe) interventieplannen van de externe hulpdiensten moet de aandacht gevestigd worden op de verschillen, zodat de nieuwe richtingsaanduiding van de nooduitgang niet tot verwarring kan leiden.
     
  • In een bedrijf dient men ook bij voorkeur één enkel systeem van veiligheids- en gezondheidssignalering te gebruiken, tenzij hiervoor gegronde redenen zijn die bijvoorbeeld blijken uit de risicoanalyse die voor advies aan het comité voor preventie en bescherming op het werk is voorgelegd.
    
  • Bij volledige nieuwbouw kan men de ISO 7010 norm gebruiken. Bij belangrijke wijzigingen die ruimtelijk goed zijn afgebakend, bijvoorbeeld een nieuwe afdeling, kan ook de nieuwe norm worden gebruikt en in de bestaande afdelingen de oude bepalingen van de richtlijn, maar waarbij op termijn de nieuwe norm wordt gebruikt (bijvoorbeeld opgenomen in het globaal preventieplan). Extra toelichting is voorzien voor de werknemers en het interventiepersoneel in de overgangsperiode. Bij kleine wijzigingen kunnen de oude pictogrammen van de richtlijn worden gebruikt.
    
  • Voor kleefbare pictogrammen zijn deze algemene principes wel iets makkelijker uit te voeren dan veiligheidssignalisatie dat d.m.v. andere systemen zijn uitgevoerd (vb. ingebouwd in elektrische stroombronnen).
    
  • Indien de veiligheids- en gezondheidssignalering in het bedrijf dermate verweerd, niet meer leesbaar of niet meer aanwezig is, dan kan men best opteren om een grondige vernieuwing uit te voeren, gebaseerd op de bepalingen van de ISO 7010 norm.

  Deze voorbeelden tonen aan dat het gebruik van de ISO 7010 norm in België vrijwillig is en dus niet verplicht is t.o.v. de bestaande bepalingen, wat ook de leveranciers van veiligheids- en gezondheidsmateriaal mogen beweren. Het kan wel aangewezen zijn, zoals uit bovenstaande illustratieve voorbeelden blijkt, om direct of op termijn over te schakelen naar de pictogrammen volgens de ISO 7010 norm.

  Andere signalisatie

  Daarnaast bestaan er nog andere signalisaties, zoals:

  • de transportpictogrammen voor vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR, RID, IMDG en IATA; zie ook art. 35 van de CLP verordening 1272/2008 voor combinaties)
  • voor gasflessen (EN 1089-3)
  • grafische symbolen op elektrisch materiaal (IEC 60417)
  • waterveiligheidstekens en strandveiligheidstekens - Deel 1: Specificaties voor waterveiligheidsteken gebruikt in werkplekken en openbare ruimten (ISO 20712-1).