Afmetingen en volume van de lokalen

Op deze pagina

    De werklokalen moeten ten minste 2,5 meter hoog zijn. Iedere werknemer moet over een werkelijke ruimte van 10 m³ en over een vrije oppervlakte van 2 m² beschikken. De afmetingen van het vrije, ongemeubileerde oppervlak van de werkpost worden zodanig berekend dat de werknemers bij de uitoefening van hun taak over voldoende bewegingsruimte beschikken.

    De hoogte van de werklokalen dient dus minimum 2,50 m te bedragen op de plaatsen waar het personeel tewerkgesteld wordt of op de plaatsen waar de werkposten opgesteld staan. Indien de hoogte van sommige gedeelten van werklokalen geen 2,50 m bedraagt, worden deze gedeelten niet meegerekend voor het bepalen van het minimumvolume of de minimumoppervlakte waarover iedere werknemer moet beschikken.  

    Indien om redenen die specifiek zijn voor de werkpost, niet aan deze eis kan worden voldaan, moet de werknemer op een andere plaats dicht bij zijn werkpost over voldoende vrije ruimte kunnen beschikken.